סגירה
  • מותאם לפיירפוקס ולכרום*
  • מותאם לעיוורי צבעים
  • מותאם לכבדי ראייה
  • תצוגה רגילה
  • תפריט קיצורי מקלדתAlt + 0
  • הפסק תנועתיות באתר
  • להגדלת פונטים לחץ על מקשים
  • Ctrl + להגדלה
  • Ctrl - להקטנה
  • Ctrl 0 לאיפוס
  • אפס לברירת מחדל
  • הצהרת נגישות

   

   

   

   

   

  לכבוד  

   חברי עמותת חיל ההנדסה

   חברי מועצת עמותת חיל ההנדסה

   

  הנדון: הזמנה ונושאים לאסיפה כללית ולישיבת מועצת העמותה לשנת 2023

   

  כללי

   

  1. חברי עמותת חיל ההנדסה מוזמנים לאסיפה כללית של העמותה, אשר תתקיים ביום שלישי,

      ה – 12 בספטמבר 2023, בשעה 16:00  במשרדי העמותה במשמר דוד. 

      רשימת נושאים לדיון באסיפה מצורפת כנספח א'  למסמך זה.  

   

  2. חברי מועצת עמותת חיל ההנדסה מוזמנים לישיבת המועצה אשר תתקיים ביום שלישי

      ה-12 בספטמבר 2023 בשעה 17:00  במשרדי העמותה במשמר דוד.

      רשימת הנושאים לדיון בישיבת המועצה  מצורפת כנספח ב' למסמך זה.

  הערה חשובה: ביום זה, בשעה 1800 (התכנסות) מתקיים טקס הזיכרון השנתי לחללי חיל ההנדסה. מועד הישיבות נקבע ליום זה במטרה לא לבקש מהחברים להגיע פעמיים באותו השבוע. החברים שיגיעו לאסיפה הכללית ולישיבת המועצה מוזמנים להישאר לטקס הזיכרון.

   

  3.  הנחיות כלליות

   3.1 חבר עמותה המעוניין להימנות בין חברי המועצה, יגיש מועמדותו בכתב למשרד העמותה.

      הבקשה כפופה לאישור האסיפה הכללית וקבלת תנאי תקנון העמותה. 

  3.2  חבר מועצת העמותה אשר אינו מעוניין להמשיך את חברותו במועצה, רשאי להתפטר

      מכהונתו  בהודעה בכתב, שתימסר למשרד העמותה (ניתן להתעדכן ברשימת חברי המועצה במשרד העמותה).   

      3.3 כל חברי המועצה, הממשיכים והחדשים, ייבחרו/ יאושרו ע''י האסיפה הכללית.

     המועצה  תבחר  מבין   חבריה יו''ר.   

   

  4. הצגת מועמדות לתפקיד יו''ר המועצה ולתפקיד גזבר העמותה:   

  4.1 יו''ר המועצה הנוכחי, יגאל וולק, הסכים להמשיך בתפקידו לשנה נוספת. אם לא יהיו

     מועמדים נוספים, יאושר המינוי בישיבת המועצה. אם יהיו מועמדים נוספים, יתקיים דיון

     במועצה ולאחריו יבחר יו''ר המועצה לשנה הקרובה.

  4.2 לאחר פטירתו של חברנו יוסף פז (פסי) ז''ל, הסכים חברנו שמעון עזריאל להצטרף למועצת העמותה ולקבל עליו את תפקיד גזבר העמותה. אם לא יהיו  מועמדים נוספים, יאושר המינוי בישיבת המועצה. אם יהיו מועמדים נוספים, יתקיים דיון  במועצה ולאחריו יבחר גזבר העמותה.

  4.3 חברי מועצה וחברי העמותה המבקשים להיבחר למועצה ומעוניינים למלא תפקיד יו''ר המועצה או תפקיד גזבר העמותה  מתבקשים לידע את הח''מ.

   

   5. מקום הישיבה:

  * בגלל ההערכות לאירוע הזיכרון, תתקיים הישיבה באוהל המורשת החיילי.

   

                                                                            בברכה

   

   

                                                                             ישי דותן

                                                             יו''ר עמותת חיל ההנדסה 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נספח  א'

   

  נושאים לאסיפה הכללית של עמותת חיל ההנדסה

   

  1. כללי 

                   

  1.1 אסיפה כללית של העמותה תתקיים ביום שלישי  ה-12 בספטמבר 2023, שעה  1600.

   

  1.2 האסיפה הינה אסיפה שנתית רגילה.

   

  1.3 האסיפה תנוהל על ידי יו''ר העמותה. רישום פרוטוקול יעשה על ידי מזכיר העמותה.

   

  2. נושאים לדיון באסיפה הכללית:

   

  2.1  דו"ח יו"ר העמותה:  עיקרי פעולות הנהלת העמותה במחצית הראשונה של שנת 2023

         ותוכנית עבודה עד סוף 2023.

   

  2.2  גזבר העמותה:  תמונת מצב כספית נכון לסוף אוגוסט 2023. 

   

  2.3  רו"ח העמותה:  הצגת הדו"ח הכספי לשנת 2022.

         העתק הדו"ח יחולק למשתתפים.

   

  2.4  יו"ר ועדת הביקורת: דו"ח הוועדה על הדו"ח הכספי ועל פעילות העמותה בשנה החולפת,

        העתקי הדו"ח יחולקו למשתתפים.

   

  2.5  הערות המשתתפים ואישור הדו"ח הכספי.

   

  2.6 לאחר אישור הדו''ח יחתמו עליו בעלי זכות החתימה ישי דותן ומוטי בירן.

   

         

  2.7  בחירת בעלי תפקידים

   

  2.71 חברי וועדת הביקורת.

   

  2.7.2  אשרור עו"ד  לעמותה.

   

  2.7.3  אישרור רו"ח לעמותה.

   

  2.7.4  אישור חברי המועצה (כולל שינויים, ככל שתתקבלנה פניות בנושא).

   

  2.8 אישור בעל זכות חתימה נוסף בהנהלה – שמעון עזריאל – גזבר העמותה המיועד.

   

  2.9 שונות.

   

  2.10  מענה על שאלות והערות המשתתפים.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נספח ב'

   

   

  נושאים לישיבת המועצה של עמותת חיל ההנדסה

   

   

  1. כללי

   

  1.1 ישיבת מועצת העמותה תתקיים ביום שלישי  ה- 12 בספטמבר 2023, שעה  17:00.

   

  1.2 הישיבה תנוהל על ידי יו''ר המועצה ובהעדרו על ידי יו''ר ישיבה שיבחר על ידי המשתתפים. רישום פרוטוקול יעשה על ידי מזכיר העמותה.       

       

  2. נושאים לדיון בישיבת המועצה

   

  2.1 בחירת יו''ר המועצה על ידי חברי המועצה (בהמשך לאישור הרכב המועצה בישיבת האסיפה הכללית).     

        

  2.4 אישור הרכב ההנהלה כפי שיוגש על ידי יו''ר העמותה.

   

  2.5 שונות.

   

  2.6 מענה על שאלות והערות המשתתפים