סגירה
  • מותאם לפיירפוקס ולכרום*
  • מותאם לעיוורי צבעים
  • מותאם לכבדי ראייה
  • תצוגה רגילה
  • תפריט קיצורי מקלדתAlt + 0
  • הפסק תנועתיות באתר
  • להגדלת פונטים לחץ על מקשים
  • Ctrl + להגדלה
  • Ctrl - להקטנה
  • Ctrl 0 לאיפוס
  • אפס לברירת מחדל
  • הצהרת נגישות

   

   

   

   

  05.07.22

  לכבוד

   חברי עמותת חיל ההנדסה

   חברי מועצת עמותת חיל ההנדסה

   

   

   

                             הנדון: הזמנה ונושאים לאסיפה כללית ולישיבת מועצת העמותה לשנת 2022   

   

   

  כללי

   

  1. חברי עמותת חיל ההנדסה מוזמנים לאסיפה כללית של העמותה, אשר תתקיים ביום שלישי,

      ה – 26 ביולי 2022, בשעה 16:00  במשרדי העמותה במשמר דוד. 

      רשימת נושאים לדיון באסיפה מצורפת כנספח א'  למסמך זה.  

   

  2. חברי מועצת עמותת חיל ההנדסה מוזמנים לישיבת המועצה אשר תתקיים ביום שלישי

      ה-26 ביולי 2021,  בשעה  17:00  במשרדי העמותה במשמר דוד.

      רשימת הנושאים לדיון בישיבת המועצה  מצורפת כנספח ב' למסמך זה.

   

  3.  הנחיות כלליות

   

   3.1 חבר עמותה המעוניין להימנות בין חברי המועצה, יגיש מועמדותו בכתב למשרד העמותה.

      הבקשה כפופה לאישור האסיפה הכללית וקבלת תנאי תקנון העמותה. 

   

  3.2  חבר מועצת העמותה אשר אינו מעוניין להמשיך את חברותו במועצה, רשאי להתפטר

      מכהונתו  בהודעה בכתב, שתימסר למשרד העמותה (ניתן להתעדכן ברשימת חברי המועצה במשרד העמותה).   

     

    3.3 כל חברי המועצה, הממשיכים והחדשים, ייבחרו/ יאושרו ע''י האסיפה הכללית. המועצה

     תבחר  מבין   חבריה יו''ר.

   

  4. הצגת מועמדות לתפקיד יו''ר המועצה:   

   

  4.1 יו''ר המועצה הנוכחי, יגאל וולק, מסכים להמשיך בתפקידו לשנה נוספת. אם לא יהיו

     מועמדים נוספים, יאושר המינוי בישיבת המועצה. אם יהיו מועמדים נוספים, יתקיים דיון

     במועצה ולאחריו יבחר יו''ר המועצה לשנה הקרובה.

  4.2 חברי מועצה וחברי העמותה המבקשים להיבחר למועצה ומעוניינים למלא תפקיד יו''ר

     המועצה מתבקשים לידע את הח''מ.

   

   5. מקום הישיבה:

  * הישיבה תתקיים בחדר הגדול בחדר הזיכרון החיילי.

   

                                                                            בברכה

   

   

                                                                             ישי דותן

                                                             יו''ר עמותת חיל ההנדסה 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נספח  א'

   

   

  נושאים לאסיפה הכללית של עמותת חיל ההנדסה

   

  1. כללי 

                   

  1.1 אסיפה כללית של עמותת חיל ההנדסה תתקיים ביום שלישי  ה- 26 ביולי 2021 שעה   1600.

  1.2 האסיפה הינה אסיפה שנתית רגילה.

  1.3 האסיפה תנוהל על ידי יו''ר העמותה. רישום פרוטוקול יעשה על ידי מזכיר העמותה.

   

  2. נושאים לדיון באסיפה הכללית:

   

  2.1  דו"ח יו"ר העמותה:  עיקרי פעולות הנהלת העמותה במחצית הראשונה של שנת 2022

         ותוכנית פעולה עד סוף 2022.

   

  2.2  גזבר העמותה:  תמונת מצב כספית נכון לסוף יוני 2022. 

   

  2.3  רו"ח העמותה:  הצגת דו"ח כספי לשנת 2021.

         העתק הדו"ח יחולק למשתתפים.

   

  2.4  יו"ר ועדת הביקורת: דו"ח הוועדה על הדו"ח הכספי ועל פעילות העמותה בשנה החולפת,

        העתקי הדו"ח יחולקו למשתתפים.

   

  2.5  הערות המשתתפים ואישור הדו"ח הכספי.

   

  2.6 בחירת נשיא לעמותה.

         

  2.7  בחירת בעלי תפקידים

   

  2.71 חברי וועדת הביקורת.

   

  2.7.2  אשרור עו"ד  לעמותה.

   

  2.7.3  אישור רו"ח לעמותה.

   

  2.7.4  אישור חברי המועצה (כולל שינויים, ככל שתתקבלנה פניות בנושא).

   

  2.8 אישור בעל זכות חתימה נוסף בהנהלה – מר אפי ברש''פ.

   

  2.9 שונות.

   

  2.10  מענה על שאלות והערות המשתתפים.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נספח ב'

   

   

  נושאים לישיבת המועצה של עמותת חיל ההנדסה

   

   

  1. כללי

   

  1.1 ישיבת מועצת העמותה תתקיים ביום שלישי  ה- 26 ביולי 2021 שעה  17:00.

   

  1.2 הישיבה תנוהל על ידי יו''ר המועצה ובהעדרו על ידי יו''ר ישיבה שיבחר על ידי המשתתפים. רישום פרוטוקול יעשה על ידי מזכיר העמותה.       

       

  2. נושאים לדיון בישיבת המועצה

   

  2.1 בחירת יו''ר המועצה על ידי חברי המועצה (בהמשך לאישור הרכב המועצה בישיבת האסיפה הכללית).     

        

  2.4 אישור הרכב ההנהלה כפי שיוגש על ידי יו''ר העמותה.

   

  2.5 שונות.

   

  2.6 מענה על שאלות והערות המשתתפים