סגירה
  • מותאם לפיירפוקס ולכרום*
  • מותאם לעיוורי צבעים
  • מותאם לכבדי ראייה
  • תצוגה רגילה
  • תפריט קיצורי מקלדתAlt + 0
  • הפסק תנועתיות באתר
  • להגדלת פונטים לחץ על מקשים
  • Ctrl + להגדלה
  • Ctrl - להקטנה
  • Ctrl 0 לאיפוס
  • אפס לברירת מחדל
  • הצהרת נגישות

   

  פרוטוקול הנהלה ,מועצה והאסיפה הכללית מיום 16.7.20

  משתתפים ישי דותן-יו"ר , גיורא רוזנטל – מזכיר , ברשפ אפי, פיני דגן , וולק יגאל , אבי זוהר , מיכה צופר , איציק רביב , גדעון גולני, אבי קידר, ארי ארבל

  מוזמנים  - רו"ח אריה רפופורט , ירדנה הלוי – מנהלת האתר

  הישיבה נפתחה בשעה 17.00 בהשתתפות 12 חברים מחברי האסיפה הכללית המהווים פחות מ 20%  מחברי האסיפה הכללית. האסיפה נדחית ומתקיימת כעבור שעה.

  סדר היום  

  1.  דו"ח יו"ר העמותה- דו"ח פעילות חצי שנתי ,הערכות לתקופת הקורונה ותחזית לסוף השנה.

  2. דו"ח ועדת הביקורת לשנת 2019.

  3. אישור הדו"חות (כספי ומילולי) לשנת 2019 –הצגה ע"י רו"ח אריה רפופורט

  4. אישור בעלי תפקידים

  4.1. אשרור עו"ד לעמותה.

  4.2. אישור משרד רואי החשבון.

  4.3 אישור חברי המועצה.

  4.4 אישור חברי ההנהלה המורחבת

  4.5. אישור חברי ועדת הביקורת

  5. שונות.

  דיונים והחלטות

  1. דו"ח יו"ר העמותה ישי דותן.

   ישי דותן: שלום לחברי האסיפה הכללית .בתחילת השנה הוצגה ואושרה תכנית העבודה לשנת 2020. לאור אירועי התקופה האחרונה בשל מגפת הקורונה והשפעתה על הקטנת הכנסות העמותה  נאלצנו להתאים גם את הוצאות הפעילות השוטפת על מנת שלא ייווצר גירעון בסוף השנה. אני מניח בפניכם שני מסמכים :

  1. תכנית עבודה מעודכנת לשנת 2020
  2. מעקב הוצאות העמותה מעודכן לחודש 6/20 . היקף התקציב המעודכן עומד ע"ס 2192700 ₪ לעומת התקציב המקורי שעמד ע"ס 2254700 ₪ . קיטון בסך 62000 ₪ .30000 ש"ח הורדו מהתקציב השוטף שקטן מ 700000 ש"ח ל670000 ₪ הסעיפים בהם ביצענו קיצוץ הם סעיף השמירה וסעיף הגינון. ,יתרת הקיטון בוצעה בפרויקטים השונים באופן יחסי. הכנסות העמותה השוטפות  קטנו בשני סעיפים עיקריים : סעיף ההכנסות מאירועים צבאיים אשר קטן מסך 50000 ₪ לסך 25000 ₪ וגם זה מוטל בספק בעקבות צמצום כמעט מוחלט של האירועים הצבאיים באתר .וסעיף ההכנסות מאירועים אזרחיים שאנו חוזים שיקטן מסך 37000 ₪    לסך 20000 ₪  וזאת בעקבות עצירה מוחלטת של האירועים בשלב הראשון עם חזרה מאד מתונה לקראת המחצית השנייה של השנה. תרומה מחו"ל בסך 80000 ₪ שתכננו לקבל, לא התקבלה והורדה מהתקציב ולעומת זאת התקבלה תרומה מתורם מקומי בסך 50000 ₪ לסיוע באירוע הצמ"ה שבוטל. תחזית ההכנסות מדמי החבר גדלה ב 10000 ₪ מ 75000 ₪ ל 85000 ₪. פרוט לגבי כל סעיף וסעיף מופיע במסמך שמונח לפניכם ואני עובר עליו ומבהיר במידה ותהיינה שאלות.

    

   ישי : ממסמך מעקב ההוצאות המונח לפניכם עולה שבמחצית השנה הראשונה הוצאנו 707314 ₪ מתוכם 307034 ₪ להוצאות השוטפות ,אף כי חלק מהנתונים טרם נכללו בדו"ח, התחזית היא כי נעמד ביעד ההוצאה השנתית המתוקצבת ללא חריגות. אני עובר על המסמך בפרוט ואענה על שאלות במידה ותהיינה.

    

   ישי : אם אין יותר שאלות אני מעמיד להצבעה ואישור האסיפה את תכנית העבודה והתקציב המעודכנים לשנת 2020 ואת דו"ח ההוצאות החצי שנתי.

    

   הצבעה

   פה אחד

    

  1. דו"ח ועדת הביקורת לשנת 2019

    

   ישי : יו"ר ועדת הביקורת וחבריה לא יכלו להגיע לישיבה מחמת המצב .יו"ר הועדה ביקש שאניח בפניכם ואקרא את פרוטוקול הועדה ודו"ח הביקורת השנתי מיום 16.7.20. ע"פ הדו"ח הועדה מאשרת שקראה את הדוחות הכספיים של העמותה (הכספי והמילולי) לשנת 2019 ולאחר שקיבלה את כל ההסברים שביקשה היא מאשרת וממליצה בפני האסיפה הכללית לאשר את הדו"חות הכספיים לשנת 2019.

   ישי: אני קורא את דו"ח הביקורת מצרף אותו כנספח לפרוטוקול זה ומעלה להצבעה ואישור את דו"ח הביקורת.

   הצבעה

   פה אחד

    

  2. אישור הדו"חות (כספי ומילולי ) לשנת 2019

   

  ישי : הדו"ח  הכספי שהוכן ע"י משרד רואי החשבון שטראוס לזר מונח לפניכם. אני מזמין את רו"ח אריה רפופורט להציגו בפני האסיפה.

   

  רו"ח אריה רפופורט:  חוות הדעת שלנו היא חלקה ללא הסתייגויות .הדו"חות הכספיים משקפים באופן נאות מכל הבחינות את מצבה הכספי של העמותה לסוף חודש דצמבר 2019 ואת הפעולות הכספיות במרוצת השנה. אני אעבור על הדו"ח ואתמקד על הנקודות העיקריות.

  המאזן – מצביע על גירעון מצטבר בסך 50278 ₪ לעומת 161938 ₪ בסוף שנה שעברה. קיטון בגירעון המצטבר בסך 111660 ₪ . הרכוש הקבוע מסתכם 3691210 ₪ לעומת 3153686 בסוף שנת 2018 .הרכוש השוטף מסתכם בסך 574369 ₪ לעומת התחייבויות שוטפות בסך 49973 ₪. ההתחייבויות לפרויקטים השונים מכוסות ע"י המקורות שבקופת העמותה.

  דו"ח הפעילות – הדו"ח מצביע על גירעון שוטף בסך 100938 ₪ אך כשמפחיתים ממנו את הפחת החשבונאי שנזקף השנה בסך 212588 ₪ מצביע הדו"ח על תזרים חיובי בסך 111650 ₪ אשר שימש להקטנת הגירעון המצטבר.

  שיעור הוצאות ההנהלה וכלליות מסך הוצאות העמותה מסתכם ב 19.9%  שהוא נמוך מהרף העליון שקבע רשם העמותות.

   

  מתקיים דיון, שאלות ותשובות

  ישי : אם אין יותר שאלות אני מבקש להודות למשרד שטראוס לזר ולרואה חשבון אריה רפופורט שבנאמנות רבת שנים הכינו ערכו והציגו את הדו"חות הכספיים .

   

   

   

   

  אישור הדו"ח המילולי לשנת 2019

  ישי : הדו"ח המילולי הוכן והוצג בישיבה מיום 31.12.19 והוא מצורף כנספח לפרוטוקול זה.

   

   ישי : אני מבקש להביא להצבעה ואישור את הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנת 2019

  הצבעה

  פה אחד

   

  4 .אישור בעלי תפקידים

   

  אישור יועץ משפטי.

  ישי : אני מציע לאשר את המשך כהונתו של עו"ד אהוד הוברמן.

   

  אישור משרד רואי החשבון

  ישי : אני מציע לאשר את משרד רואי החשבון שטראוס לזר לשנה נוספת.

   

  אישור חברי המועצה

  ישי: הוצאתי מכתב פניה לכל מי שרוצה לצאת או להצטרף למועצה .קיבלתי ארבע פניות להצטרף למועצה : ארי ארבל, אבי קידר, גיל ממן, משה שפירא. כמו כן פניתי ליגאל וולק כי ימשיך לשמש כיו"ר המועצה לשנה נוספת והוא נענה לפנייתי.

   

  אישור ההנהלה המורחבת

  ישי : ע"פ המלצת המועצה אני מציע להשאיר את הרכב ההנהלה המורחבת ולהוסיף אליה את החברים : ארי ארבל, אבי קידר , גיל ממן ומשה שפירא.

   

  אישור חברי ועדת הביקורת

   ישי: אני מציע להשאיר את ועדת הביקורת בהרכבה הנוכחי בראשותו של צבי שושן לשנה נוספת.

   

  ישי : אני מעלה להצבעה ואישור את כל בעלי התפקידים אלה הממשיכים ואלה שנוספו.

  הצבעה

  פה אחד

   

  5 .שונות

   

  דברי המשתתפים

   

  אבי זוהר : אני מציע למנות את התורמת מארה"ב לנשיאת העמותה.

  ישי :הנושא ייבדק משפטית ומול נציג התורמת בארץ.

  מיכה צופר : הדור המנהל את העמותה כיום הולך ומתבגר ויש צורך להביא לעמותה דור המשך צעיר.

  אבי קידר:  מציע לפנות דרך הפייסבוק למשל לקבוצת לוחמי מלחמת לבנון הראשונה או לצעירים אחרים מקרב בוגרי החיל ולהציע להם להצטרף לעמותה.

   

   

   

  ארי ארבל: אני חבר מועצת נכי צה"ל וחבר ועדת המלגות. אני מתמחה בשווק. אני מודע בירידה בנכונות לתרום לגופים כמו עמותות ומציע לבחון מקורות הכנסה נוספים כגון מכירת מזכרות שתפיק העמותה או ספרי מורשת ,באמצעות חנות אינטרנטית בקבוצת הפייסבוק החדשה המונה כבר 1150 חברים.

  אבי זוהר : צריך לדעתי להפוך את אתר העמותה לבית של יוצאי חיל ההנדסה ומשפחותיהם

   

  עדכוני היו"ר

   

  ישי : גשרי הגלילים והכלובים הועברו אל המשטחים שהוכנו ע"י העמותה .הרכבתם תעשה בסיוע מקה"נר שיעמיד צוות הקמה וכלים מתאימים.

   

      טקס החלפת קה"נרים יתקיים בעמותה ב 4.8.20

   

      מקה"נר הפיק סיכת לוחם חדשה ללוחמי חה"ן. הכוונה לחלק אותה לכל הלוחמים ולוותיקי החיל.

   

    תערוכת אמצעי חהן לדורותיהם . התכנון הכללי מתבצע ע"י צוות בראשותו של בני שליטא בו חברים גם גדעון גולני ונציג מקה"נר. הצוות מסתייע בגוף אזרחי "היבט" והיה אמור להציג היום את עיקרי התכנית המתגבשת ואולם היא תוצג במפגש הבא.

   

  אולם ההנצחה : תכנון עצוב וציוד מחדש של אולם ההנצחה מבוצע בימים אלה ע"י האדריכל יהודה יהב. עם סיום התכנון נצא לבחירת ספקים וקבלן מבצע .

   

  מיזוג אויר לאוהל המורשת : מכרז המיזוג יצא לדרך היום היה סיור קבלנים ,בשבוע הבא יוגשו ההצעות ויבחר הזוכה. משך הביצוע 45 יום.

   

  ישי: אלה הם דברינו לישיבה זו .אני מבקש להודות לכולכם על השתתפותכם ,להודות לחברי ההנהלה המצומצמת על פעילותם ותרומתם לפעילות העמותה לאורך כל השנה ותודה מיוחדת לתורמת הנדיבה מארה"ב שמסייעת רבות לקידום הפרויקטים של העמותה ו ל ר. יעקב נציגה של התורמת בארץ.

   

   

   

  הישיבה נעולה

   

  ישי דותן יו"ר העמותה                                                                       סיכם ורשם

                                                                                                      גיורא רוזנטל

   ____________                                                                                                 

                                                                                                   מזכיר העמותה