סגירה
  • מותאם לפיירפוקס ולכרום*
  • מותאם לעיוורי צבעים
  • מותאם לכבדי ראייה
  • תצוגה רגילה
  • תפריט קיצורי מקלדתAlt + 0
  • הפסק תנועתיות באתר
  • להגדלת פונטים לחץ על מקשים
  • Ctrl + להגדלה
  • Ctrl - להקטנה
  • Ctrl 0 לאיפוס
  • אפס לברירת מחדל
  • הצהרת נגישות

  פרוטוקול הנהלה מורחבת מס' 3/19  מיום 31.12.19

  משתתפים : ישי דותן-יו"ר , יוסי פז-גזבר , גיורא רוזנטל-מזכיר , איציק רביב , יעקב רימר , יגאל וולק, אפי ברשפ, חיים בן ארי , אבי זוהר , צבי שושן .

  מוזמנת : ירדנה הלוי-מנהלת האתר

  סדר היום

  1. סיכום שנת העבודה 2019
  2. אישור תכנית העבודה והתקציב לשנת 2020
  3. שונות

   

  דיונים והחלטות

   

  ישי : שלום לכולם, בישיבה היום נסכם את שנת העבודה 2019 המסתיימת היום ונאשר את תכנית העבודה והתקציב לשנת 2020. הכנתי מספר מסמכים שאני מניח לפניכם :

  1. דו"ח (מילולי) וכספי לסיכום שנת 2019.
  2. הערכת מצב כספית ל 31.12.19.
  3. טבלת מקורות ושימושים לשנת 2019.
  4. תכנית ראשונית לשנת 2020.
  5. טבלת מקורות ושימושים לשנת 2020.
  6. תכנית ליעוד תרומות לשנת 2020.

   

  1. סיכום שנת 2019

    

   ישי : אני עובר למסמך הראשון שבפניכם, אפתח ואומר שסיימנו את שנת 2019 בצורה מוצלחת, ביצענו את תכנית העבודה במלואה ועמדנו ביעדי התקציב תוך שמירה על איזון כספי ואף צמצמנו את הפער בתזרים המזומנים מסוף השנה שעברה  למחצית ,מ -כ 80000 ל-כ 40000 ₪ כמפורט במסמך הערכת מצב כספית ל 31.12.19 שבפניכם.

   בשנת 2019 עמדו לרשותנו מקורות כספיים בסך 2358000 ₪  מהמקורות הבאים:

  • ממשרד הביטחון, מיתרות שלא נוצלו משנה שעברה ,מהכנסות עצמיות ומתרומות הכל כמפורט במסמך הראשון שאני עובר עליו עתה ואבהיר על פי הצורך. המקורות שימשו אותנו לתחזוקה השוטפת ולקידום הפרויקטים שאושרו ע"י ההנהלה. מאחר וכספי התרומה העיקרית הגיעו רק לקראת סוף השנה רובם יעברו לביצוע לשנת 2020 והם מהווים חלק מהמקורות הכספיים של שנת 2020.
  • בצד ההוצאות השוטפות אציין כי ביצענו פעולות לצמצום ההוצאות ,חתמנו על הסכם שמירה חדש תוך כדי הקטנת העלות השנתית ב-40000 ₪ , החלפנו את משרד הנהלת החשבונות תוך הקטנת העלות השנתית ב -4000 ₪ וחסכנו 5000 ₪ בהוצאות אחזקת מערכת הביוב עם סיום עבודות החיבור למערכת הביוב המרכזית שבצענו השנה.
  • בצד ההכנסות בתקציב השוטף ,הגדלנו את ההכנסות מדמי החבר מתקציב מסך 75000 ₪   ל-90000 ₪ ואת ההכנסות מאירועים אזרחיים מ37000  ₪ ל44000 ₪ .  כתוצאה מכל אלה סיימנו את התקציב השוטף באיזון כספי.
  • במסגרת הפרויקטים המשכנו את הפרויקטים הקיימים כולל אירוע ההוקרה השנתי לפצועים(מפרט מתוך המסמך), שביל המורשת, ספר המורשת,

   פיתוח והשקעות באתר, סרטי מורשת, מלגות לחיילים מצטייני קהנ"ר והתחלנו בפרויקט חדש - הקמת מרכז הדרכה המורשת בו השקענו השנה 610000 ₪ כשעדיין נותרו לביצוע מערכות מיזוג האוויר והמולטימדיה וקידום תערוכת אמצעי החה"ן שבו.

    

  1. תכנית העבודה והתקציב לשנת 2020

  ישי: אני עובר למסמך תכנית ראשונית לשנת העבודה 2020 שבפניכם.

  היקף התקציב המובא לאישורכם מסתכם  2254700 ₪ והוא נחלק לתקציב שוטף בסך 700000 ₪ ותקציב לפרויקטים בסך 1554700 ₪ שייועדו לפרויקטים האלה:

  שביל מורשת -                  801200 ₪

  סרטי מורשת -                  40000 ₪

  אירועים -                         95000 ₪

  השקעות באתר -               49500 ₪   

  השלמת מרכז המורשת -   280000 ₪

  הקמת חדר זיכרון חיילי -   150000 ₪

  מלגות -                           110000 ₪

  שיפוץ האנדרטה -             29000 ₪

   

  המקורות הכספיים לביצוע התקציב הם ;

  ממשרד הביטחון (אחזקה) -            583000 ₪

  ממשרד הביטחון (אירועים) -            50000 ₪

  ממשרד הביטחון (שביל מורשת) -     100000 ₪

  ממשרד הביטחון   (חדר זיכרון) -      150000 ₪.

  ממשרד הביטחון (שיפוץ האנדרטה) -29000 ₪.

  דמי חבר  -                                    75000 ₪

  אירועים אזרחיים -                         37000 ₪

  תרומות -                                      605000 ₪

  העברה משנת 2019 -                    625700 ש"ח      

   

  בסעיף התרומות נלקחה בחשבון תרומה מארה"ב בסך 150000 $ עליה התבשרנו בימים אלה שתורגמה לסך 525000 ₪ לפי 3.5 ₪ לדולר, וכן תרומה בסך 80000 ₪ מדרום אפריקה בהיקף של שנה שעברה אף שטרם אושרה השנה. ביצוע הפרויקטים מכספי התרומות יתבצע עם הגעתן בפועל לעמותה. פירוט הפרויקטים המלא מצוי כאמור במסמך ואני עובר עליו אחד לאחד.

  במסגרת ההעברות משנה שעברה נלקח בחשבון גם סך 50000 ₪ השתתפות משרד הביטחון באירועים צבאיים משנת 2018 שטרם הועבר לעמותה מסיבות פרוצדורליות. עד העברת הכסף בפועל נשהה עבודות בהיקף זה כדי לא להיכנס לגירעונות.

  בסה"כ משרד הביטחון מממן 40% מהוצאות האחזקה והפרויקטים והעמותה מגייסת 60% ממקורותיה העצמיים ומתרומות . 

  ישי: אני שמח לציין שבנוסף לנ"ל משרד הביטחון נענה לבקשתנו והגדיל את השתתפותו בשביל המורשת ב-500000 ₪ נוספים בחמש פעימות שנתיות החל משנת התקציב 2021.

   

  בסעיף האירועים, נקיים השנה אירוע כלל חיילי בסימן חיילי הצמ"ה בחיל ההנדסה - סדיר ומילואים, לפצועים ולחברי עמותה - בשיתוף מקה"נר.  כמו כן נקיים שני סיורים לפצועים וחברי העמותה: האחד לגזרה הצפונית והשני לגזרה הדרומית ועוטף עזה בחודשים מרץ ואוקטובר.  

  איציק רביב: אני מבקש לציין שאני מסתייג מקיום אירוע הצמ"ה ומצדד בקיום אירוע ההוקרה לפצועים כבכל שנה.

  ישי :סעיף המלגות יגדל מ- 5 מלגות חד שנתיות בסך 5000 ₪ כ"א ל- 10  מלגות חד שנתיות וזאת בסיוע התרומה מארה"ב.     

   

   

  ישי : אם אין שאלות נוספות אני מעמיד לאישור את סיכום שנת 2019 ואת תכנית העבודה והתקציב לשנת 2020.

   

  הצבעה: פה אחד

   

  לסיכום אני רוצה שוב להודות לכם על השתתפותכם בישיבה, לאחל לכולנו שנת עבודה מוצלחת ופורייה ומכאן לאחל לחברנו חיים קול החלמה מהירה ומלאה וחזרה לפעילות המבורכת בעמותה.

                                                                                                       

   

    הישיבה נעולה

                                                                                        סיכם ורשם

  ישי דותן תא"ל מיל'                                                            גיורא רוזנטל

  יו"ר העמותה                                                                  מזכיר העמותה