סגירה
  • מותאם לפיירפוקס ולכרום*
  • מותאם לעיוורי צבעים
  • מותאם לכבדי ראייה
  • תצוגה רגילה
  • תפריט קיצורי מקלדתAlt + 0
  • הפסק תנועתיות באתר
  • להגדלת פונטים לחץ על מקשים
  • Ctrl + להגדלה
  • Ctrl - להקטנה
  • Ctrl 0 לאיפוס
  • אפס לברירת מחדל
  • הצהרת נגישות

   

   

  פרוטוקול האסיפה הכללית מס' 1/17

  שהתקיימה ביום 20.7.17

  משתתפים: ישי דותן יו"ר, יוסף פז-גזבר, איציק רביב, צבי שושן, עמוס פיקהולץ, שלמה אהרונישקי, פיני דגן, עמיקם דורון, חיים קול, יגאל וולק, חיים בן ארי, מוטי בירן, משה פלד, יעקב צמח, יעקב רימר, גיורא רוזנטל – מזכיר העמותה.

  מוזמנים : רו"ח אריה רפופורט, ירמי ארבל.

  הישיבה נפתחה בשעה 17.00 בהשתתפות 16 חברים המהווים פחות מ-20% מחברי האסיפה הכללית, האסיפה נדחית ומתקיימת כעבור שעה.

  סדר היום

  1.    דו"ח כספי לשנת 2016.

  2.    דו"ח מילולי לשנת 2017.

  3.    דו"ח ועדת ביקורת.

  4.    דו"ח היו"ר-עדכון התקציב השנתי ודו"ח ביצוע חצי שנתי.

  5.    אישור הרכב המועצה.

  6.    אישור רואה חשבון.

  7.    אישור הרכב ועדת ביקורת.

  8.    אישור היועץ המשפטי.

  דיונים והחלטות

  1.    אישור הדו"חות הכספיים לשנת 2016

  ישי: אני מבקש מרו"ח אריה רפופורט להציג את הדו"חות הכספיים לשנת 2016 שנערכו והוכנו ע"י משרד שטראוס לזר.

  רו"ח אריה רפופורט: חוות הדעת שלנו היא חלקה ללא הסתייגויות . הדו"חות הכספיים משקפים באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את מצבה הכספי של העמותה בסוף חודש דצמבר 2016, ואת הפעולות הכספיות במרוצת השנה. הדו"ח מונח לפניכם. אני אעבור על סעיפיו ואענה על שאלות במידה ויהיו.

  המאזן מצביע על גירעון מצטבר בסך 211,285 ₪ הכולל את גירעון השנה. הרכוש הקבוע (לאחר פחת) מסתכם ב 2,533,035  ₪ לעומת  2,137949 ₪ בסוף שנת 2015 .הגידול ברכוש הקבוע נובע ברובו מעבודות תשתית שבוצעו באתר ושביל המורשת.

  דו"ח הפעילות הדו"ח מצביע על גירעון השנה בסך 57,233 ₪ אולם בניכוי הפחת הרישומי בסך 151,250 ₪ הדו"ח מצביע על תזרים חיובי בסך 94,017 ₪ . עלות הפעילות הסתכמה  בסך 877,531 ₪ ועוד הוצאות הנהלה בסך  171,427 ₪ סה"כ 1,048,958 ₪ . שיעור הוצאות ההנהלה מסך ההוצאות הוא 16% שיעור הנמוך מהרף העליון על פי דרישת רשם העמותות שהוא 22%. הוצאות אחזקת האתר שהסתכמו בסך 714,128 ₪ כוסו כולם מההכנסות השוטפות הכוללות את תקציב משרד הביטחון, ההכנסות מדמי החבר וההכנסות מהאירועים החיצוניים. בכספי התרומות שנתקבלו נעשה שימוש אך ורק לקידום וביצוע פרויקטים שהם מעבר להוצאות השוטפות.

   

   

  מתקיים דיון ,שאלות ותשובות.

  ישי: אם אין יותר שאלות אני מבקש להודות למשרד שטראוס לזר ולרו"ח אריה רפופורט וצוותו על הכנת הדוח והצגתו בפנינו .

  2.    אישור הדו"ח המילולי לשנת 2016

  ישי: הדו"ח המילולי אושר בישיבת ההנהלה 4/16 מיום 27.12.16 .פרוטוקול הישיבה הופץ לכולכם. אני מבקש לצרף את הדו"ח המילולי כנספח לפרוטוקול זה ולאשרו שוב בהצבעה על ידכם.

  3.    דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2016

  ישי: אני מבקש מצבי שושן יו"ר ועדת ביקורת להציג את דו"ח ועדת הביקורת וממצאיו.

  צבי שושן: דו"ח ועדת הביקורת מונח לפניכם. הועדה בדקה את פעילות העמותה ותפקוד הנהלתה בשנת הדו"ח ומצאה כי כל ההוצאות והפעולות בוצעו על פי החלטות ההנהלה והאסיפה הכללית. הועדה מצינת בחיוב את התזרים הכספי החיובי לאורך כל השנה המשקף ניהול כספי תקין מבוקר ויעיל. הועדה דנה בדו"חות הכספיים וקיבלה את כל ההסברים מהגזבר ורואה החשבון. הועדה ממליצה לאסיפה הכללית לאשר את הדו"חות הכספיים לשנת 2016.

  הועדה מצביעה על כך שהיקף ההכנסות מדמי חבר עדיין נמוך וממליצה להמשיך במאמצים להעמקת הגבייה.

  הועדה מביעה את הערכתה על הישגי העמותה בשנת הדו"ח, ליו"ר העמותה ולמתנדבים הפעילים בהנהלה המצומצמת ומאחלת המשך עבודה פורייה גם בשנה הנוכחית.

  ישי: אני מבקש להעמיד להצבעה ואישור את : א. דו"ח ועדת הביקורת לשנת 2016

                                                                 ב. הדו"חות הכספיים לשנת 2016

                                                                 ג. הדו"ח המילולי לשנת 2016

  הצבעה: פה אחד

   

  4 . דו"ח היו"ר – עדכון תקציב 2017 וביצוע חצי שנתי

  ישי: מונח לפניכם מסמך שהוכן על ידי – תכנית עבודה ותקציב לשנת 2017 ודו"ח ביצוע חצי שנתי.

  המסמך מפרט את השינויים בתקציב בצד ההכנסות והתאמת ההוצאות לשינויים אלה. המסמך כולל פרטים תקציביים רבים ואני אעבור עליהם ואתעכב על השנויים מאז אישור התקציב. המסמך עצמו יצורף כנספח לפרוטוקול ישיבה זו. בזמן הסקירה ניתן לשאול ואני אענה ישירות.

  ישי: התקציב המעודכן לשנת 2017  עומד ע"ס 1,850,245 ₪. מתוך סכום זה מיועדים 703,000 ₪ לכיסוי הוצאות אחזקת האתר השוטפות. סך 1,147,000 ₪ מיועדים לקידום הפרויקטים השונים בהם עוסקת העמותה ומתכננת לקדם בשנה זו.

  הוצאות אחזקת האתר ממומנות מתקציב משרד הביטחון בסך 630,000 ₪ והיתרה בסך 73,000 ₪ מדמי חבר והכנסות מאירועים חיצוניים. מימון הפרויקטים נעשה רובו ככולו מתרומות מהארץ ומחו"ל בהיקף כולל של 1,059,245 ₪.

   

   

   

  הפרויקטים שאנו מקדמים השנה הם:

  1.    שביל המורשת. חנכנו בחודש שעבר את שלב א' ונבצע השנה את שלב ב'.

  2.    ספר מורשת החיל שסיום הפקתו והדפסתו מתוכננים לשנה הבאה.

  3.    הפקת סרטי מורשת חייליים וסרטי פצועים.

  4.    חלוקת מלגות לחיילים מצטיינים.

  5.    אירועי העמותה שהמרכזי בהם - אירוע ההוקרה לפצועים התקיים בהצלחה מרובה בחודש שעבר.

  6.    השקעות בפיתוח האתר.

  7.    קידום תכנון הקמת שתי כיתות ותוספת מגרש חנייה.

  פירוט הפרויקטים, ההשקעות בהן, השלבים בהם נמצא כל פרויקט והתרומה ומהות התורם נמצאים כאמור במסמך שלפניכם.

  אם אין שאלות נוספות אני מעלה לאישורכם את הדו"ח.

  הצבעה: פה אחד

  5. אישור הרכב המועצה

  ישי : הוצאתי מכתב פניה לכל מי שרוצה לצאת או להצטרף למועצה. לא קיבלתי פניות. שני קה"נרים לשעבר נפטרו: אריה גולן ז"ל ויצחק בו דב  ז"ל.

  אני מציע להשאיר את הרכב המועצה הקיים לשנה נוספת.

  הצבעה: פה אחד

  6. אשור ראה החשבון

  ישי: אני מציע לאשר את משרד רואי החשבון לזר שטראוס לשנה נוספת.

  הצבעה: פה אחד

  7. אישור הרכב ועדת ביקורת

  ישי: אני מציע להשאיר את ועדת הביקורת בהרכבה הנוכחי בראשותו של צבי שושן לשנה נוספת.

  הצבעה: פה אחד

  8.   אישור יועץ משפטי

   

  ישי : אני מציע לאשר את המשך כהונתו של עו"ד אהוד הוברמן לשנה נוספת.

   

  הצבעה: פה אחד.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ישי: אלה דברי לישיבה זו. אני רוצה להודות לכולכם על השתתפותכם ובהזדמנות זו להודות ולציין בהערכה רבה את הגב' היידי רוטברג מארה"ב ויענקלה רימר נציגה בארץ שללא תרומתם ותמיכתם רב הפרויקטים שלנו היו "נשארים על הנייר" בלבד. אני נועל את הישיבה.

   

  הישיבה נעולה

   

  ישי דותן

  יו"ר העמותה                                                                                      רשם

                                                                                                  גיורא רוזנטל

                                                                                               מזכיר העמותה