סגירה
  • מותאם לפיירפוקס ולכרום*
  • מותאם לעיוורי צבעים
  • מותאם לכבדי ראייה
  • תצוגה רגילה
  • תפריט קיצורי מקלדתAlt + 0
  • הפסק תנועתיות באתר
  • להגדלת פונטים לחץ על מקשים
  • Ctrl + להגדלה
  • Ctrl - להקטנה
  • Ctrl 0 לאיפוס
  • אפס לברירת מחדל
  • הצהרת נגישות

   

  פרוטוקול האסיפה הכללית 1/16

  שהתקיימה ביום 21.7.16

  משתתפים: ישי דותן - יו"ר. החברים: יוסף פז - גזבר, איציק רביב, ברשפ אפי, בן ציון פרחי, חיים קול , פיני דגן, הוברמן אהוד, אבי זוהר, עמוס פיקהולץ, אלברט בהר, משה פלד, מיכה צופר, חיים בן-ארי, צבי שושן, יגאל וולק, גיורא רוזנטל-מזכיר העמותה

  מוזמנים: רו"ח אריה רפופורט.

            

   

  הישיבה נפתחה בשעה 1700 בהשתתפות 17  חברים המהווים פחות מ 20% מחברי האסיפה הכללית.האסיפה נדחית ומתקיימת כעבור שעה.

  סדר היום

  1.          דו"ח כספי לשנת 2015

  2.          דו"ח מילולי לשנת 2015

  3.          דו"ח ועדת הביקורת

  4.          דו"ח היו"ר –ביצוע חצי שנתי ועדכון התקציב השנתי

  5.          אישור הרכב המועצה.

  6.          אישור רואה חשבון לשנה נוספת

  7.          אישור החלפת יועץ משפטי

  8.          אישור הרכב ועדת ביקורת

   

   

   

   

   

   

   

  דיונים והחלטות

  1.אישור הדוח"ות הכספיים לשנת 2015

  ישי: הדו"חות הכספיים מונחים לפניכם. אני מבקש מרו"ח אריה רפופורט להציג את הדו"חות.

  רו"ח אריה רפופורט: חוות הדעת שלנו היא חלקה דהיינו ללא הסתייגויות. הדו"חות הכספיים משקפים באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את מצבה הכספי של העמותה בסוף חודש דצמבר 2015 ואת הפעולות הכספיות במרוצת השנה.

  המאזן מצביע על גירעון מצטבר משנים קודמות בסך 239083 ₪ .יש לעמוד על ביצוע רק של הוצאות שיש להן כיסוי כספי מלא. הרכוש הקבוע (לאחר פחת) מסתכם ב-2.14 מלש"ח לעומת 1.9 מלש"ח בסוף 2014. הגידול נובע ברובו מהשקעות תשתית שבוצעו באתר.

  דו"ח פעילות: הדו"ח מצביע על גרעון השנה בסך 94.2 אלש"ח אולם בניכוי חודש השמירה הנוסף, הנכלל בטעות (באור 5 למטה) ופחת רישומי בסך 122.8 אלש"ח הדו"ח מצביע על תזרים חיובי בסך 52.0 אלש"ח.

  הדו"ח מצביע על פעילויות בהיקף של 680000 ₪ אשר מומנו באמצעות תרומות ואשר נוצלו למתן מלגות, הפקת ספר מורשת החיל, שביל המורשת והפקת סרטים.

  ישי: לשאלה בנושא המלגות:

  ·      ישנם שני סוגי מלגות: מלגות במימון תרומה מדרום-אפריקה (אילן צייזן), 9 מלגות בהיקף 20000 ש"ח כל אחת – סה"כ 180000 ש"ח.

  ·      חמש מלגות של ארז אלרואי בסך 5000 ₪ כל אחת. סה"כ 25000 ₪.

  הכספים למלגות התקבלו כולם ועד חלוקתם לחיילים מופקדים בחשבון מיוחד ונפרד.

  לגבי שביל המורשת: הוצאנו עד עכשיו 500000 ₪ לשלב א'. מזה 400000 ₪ מתרומת היידי רוטברג, ו-100000 ממשרד הביטחון. השנה הובטחה תרומה נוספת מגב' רוטברג בסך 200000 ₪ ואנו מצפים לתשובת משרד הביטחון לבקשתנו לקבל תקציב נוסף ביחס של 1:2, דהיינו עוד 200000 ₪. בהתאם לתשובות ועם קבלת התרומה מחו"ל המיועדת להגיע במרוצת החודשיים הבאים נמשיך בעבודות שלב ב'. במסגרת עבודות אלה נסיים את העמדת כל האבנים, תאורה למגרשי החנייה ותשעה שלטים ראשונים.

  רו"ח רפופורט: אני מציע לעמותה להקצות מכל תרומה 10% לצרכי תחזוקה שנתית ולהודיע על כך לתורמים.

  ישי: מקבל הצעה זו שכבר מיושמת הלכה למעשה.

         אם אין יותר שאלות אני מודה לרו"ח אריה רפופורט ולאנשי צוותו על עבודת המסורה והמקצועית.

   

  2. אישור הדו"ח המילולי לשנת 2015:

  ישי: הדו"ח המילולי אושר בישיבת ההנהלה מיום 30.12.2015 יחד עם אישור תוכנית העבודה והתקציב 2016 והוא מונח לפניכם. אני מבקש לאשרו מחדש.

   

  3. דו"ח ועדת הביקורת לשנת 2015:

  יו"ר הועדה צבי שושן מציג את פרוטוקול ועדת הביקורת מיום 21.7.2016 ודו"ח ועדת הביקורת לשנת 2015. שני המסמכים מונחים לפני חברי ההנהלה ומהווים נספחים לפרוטוקול זה.

  צבי שושן: הועדה ממליצה לפני ההנהלה, המועצה והאסיפה הכללית לאשר את הדו"חות הכספיים לשנת 2015 וזאת לאחר שעיינה בהם ומצאה אותם מהימנים. בדו"ח ועדת הביקורת מצוין כי הועדה קבלה את כל ההסברים מגזבר העמותה, בדקה את כל ההוצאות השוטפות והמיוחדות ומצאה כי כל הפעולות נעשו באישור ההנהלה ובהתאם לתוכנית העבודה השנתית.

   

   

   

   

   

   

  המלצות מיוחדות של הועדה:

    א. כל התקשרות עם גוף חיצוני תלווה במסמך/חוזה מתאים.

  ב. להמשיך ולשמור על תזרים מזומנים חיובי.

  ג. לשפר את פעילות המזכירות.

  ד. לעדכן את קובץ האב של חברי העמותה.

  ישי: אני מודה לועדת הביקורת ומעלה לאישור את:

       א. הדו"חות הכספיים לשנת 2015.

       ב. הדו"ח המילולי לשנת 2015.

  הצבעה: פה אחד.

   

  4. דו"ח חצי שנתי לשנת 2016:

  ישי: הנחתי לפניכם שני מסמכים שהוכנו על ידי:

       א. דו"ח  ביצוע חצי שנתי לשנת 2016.

       ב. תחזית ההוצאות וההכנסות לשנת 2016.

  אני אעבור על המסמכים, אעבור על הנושאים הצריכים הרחבה ואענה על שאלות במידה שתהיינה.

  בצד הכספי, כתוצאה מהקטנה בסעיפי ההכנסה (משרד הביטחון, ארגון הנכים, ואירועים מסחריים) נוצר פער שלילי של 100000 ש"ח. אנו פנינו למשרד הביטחון להגדלת השתתפותו השנתית בהיקף של 90000 ₪ בגין גידול בעלות השמירה והפסקת תחזוקת החורשה ע"י קק"ל. טרם נענינו לבקשה. היא תידון בחודש הבא. בינתיים אנו מאזנים את התקציב ע"י שימוש, בהסכמת התורמת  היידי רוטברג,  בסכום שטרם חולק מתרומתה השנה והפרשים בשער הדולר. במידה ומשרד הביטחון יאשר את התוספת המבוקשת נקטין את השימוש בכספים שטרם חולקו ונייעד אותם למטרות אחרות.

  כפי שנמסר לי ע"י מר אריה מועלם ממשרד הביטחון אישר שר הביטחון שאגף ההנצחה יהיה אחראי  גם בנושא המורשת. אני מקווה שהדבר יוסיף מקורות כספיים להמשך שביל המורשת.

  באשר למספר משלמי דמי החבר הגענו נכון להיום ל-170 משלמים ומקווים להגיע ל-250 משלמים עד סוף השנה.

  אריה שדה: כיצד מגדילים את דמי החבר המשולמים דרך המת"ש מ-120 ₪ ל-240 ₪?

  ישי: אפשר ע"י הוראה ישירה למת"ש וניתן גם בתשלום ההפרש ישירות לעמותה.

  אירועים מסחריים באתר:

  בשנה שעברה הגיעו ההכנסות שלנו ל-68000 ₪. השנה תכננו להגיע ל-80000 ₪. כרגע, בהוראת המועצה האזורית עצרנו כל פעילות ואנו בהידברות עם המועצה. נפגשנו עם מנכ"ל המועצה והאחראית על רישוי העסקים, הוצאנו מסמך בקשה מפורט לרישיון עסק המאפשר פעילות עסקית בהתאם להנחיית רשות התאגידים המבוסס על חוות דעת משפטית שקיבלנו מעו"ד נועה בן-אריה. בתשובה קיבלנו רישיון עסק שתוקפו עד 1.8.2016 המתיר לעמותה לעסוק בנושאים שכלל אינם זקוקים לאישור. בהמשך ניסו להחתים אותנו על  רישיון עסק  ל- 3  חודשים נוספים החל מ- 01.08.16, סירבנו לקבל רישיון זה ולא חתמנו עליו. טרם החלטנו על המשך צעדינו אולם אנו מכוונים להגיע להסכמות עם המועצה על היקף וסוגי הפעילויות כפוף להתחייבותנו לשמור על אי גרימת מפגעים ובעיקר מפגעי רעש. נכון לעכשיו הקטנו את אמדן ההכנסות השנה מ-80000 ₪ ל-25000 ₪ כפי שהנכם רואים במסמך המונח לפניכם.

   

   

   

   

  אירוע ההוקרה לפצועים:

  ישי: האירוע היה מוצלח. האווירה הייתה טובה. מספר המשתתפים היה כ-240. אנו ציפינו לכ-400. כבשנה שעברה רבים מאלה שהודיעו שיבואו לא הגיעו. מסקנתנו העיקרית היא שצריך לשפר את הקשר הטלפוני עם הנרשמים לפני האירוע, ולוודא השתתפותם.

  ישי: יחידת יהלום שקיבלה על עצמה את ארגון האתר והלוגיסטיקה פעלה בצורה טובה מאד וראויה לציון.

  פיני דגן: האירוע היה מוצלח. האוכל פחות – לא היה טרי.

  ישי: האוכל הוכן הפעם ע"י תמ"מ. קיבלתי תגובות טובות על האוכל.

  מיכה צופר: האוכל היה טעים וטוב.

   

  ביקור ביחידת פצ"ן:

  ישי: אני מציע שלא נדלג באף שנה על ביקור באחת מיחידות ההנדסה. באתי בדברים עם מהנ"פ צפון שהסכים ברצון לארח את הביקור. יתכן שהביקור יהיה באוקטובר. לקראת הביקור באנו בדברים עם חנני תבור - מג"ד הסיור חש"נ במלחמת יום הכיפורים שהסכים לבוא ולהסביר על קרבות רמת הגולן במלחמת יום הכיפורים.

   

  ספר מורשת החה"נ:

  ישי: אנו מתכננים למכור הספרים ב-50 ₪ לספר ולהחזיר כך חלק מעלויות ההפקה.

  חיים בן ארי: אני מציע להזמין את שר הביטחון או את נשיא המדינה לאירוע ההוקרה הבא. דבר זה ייתן דחיפה להשתתפות באירוע.

  ישי: רואה נושא זה בחיוב. בנוסף אני מתכונן להזמין את המחליפה של אשר הלפרין ממשרד הביטחון אשר כבר מונתה, לבוא לבקר בעמותה ולהציג בפניה את פעילותנו.

  אריה שדה: מוכן לסייע בארגון הביקור בפצ"נ.

  האם מתכוננים לקיים אירוע לציון 50 שנה להקמת יחידת הצליחה?

  ישי: החיל כבר חושב על ציון 50 שנה להקמת יחידת הצליחה, אולם טרם הוחלט בדבר. אני חושב שראוי לציין 50 שנה להקמת גדוד 605. אנו נכניס הדבר לתוכנית העבודה 2017.

  משה פלד: העליתי לפני ההנהלה המצומצמת ומעלה זאת שוב לקיים כנס חה"נ בינלאומי בו ידונו ההתפתחויות החדשות והעדכניות בתחום ההנדסה הצבאית בארץ ובעולם, וזאת בדומה לכנס שעשתה לאחרונה עמותת חיל התותחנים.

  ישי: הרעיון מבורך. מציע להקים צוות לבדיקת היתכנות הכנס. בצוות: פיני דגן, משה פלד, חיים בן ארי, צבי שושן.

  כמו כן אני מציע לצוות לבוא בדברים עם עמיר רפופורט מ-Israel defense שצבר ניסיון בארגון כנסים כאלה, בין השאר בחיל התותחנים.

  חיים בן ארי: לדעתי כנס מעין זה צריך להוביל חיל ההנדסה.

  פסי: אבי ביצור מסר כי הוא מוכן להביא לכנס כזה ציוד ותערוכה בליווי הדרכה והסברים.

   

  תזרים מזומנים:

  ישי: מבקש מפסי שיציג את מצב תזרים המזומנים להיום.

  פסי: מציג יתרת הבנק להיום, כספים מיועדים, התחייבויות קיימות ומקורות לכיסוי ההתחייבויות מתרומות. במידה וכל התחזיות יתממשו הקופה נמצאת באיזון.

  ישי: מעמיד להצבעה את אישור הדו"ח החצי שנתי, עדכון התקציב ודו"ח תזרים המזומנים.

  הצבעה: פה אחד.

   

  5.אישור הרכב המועצה

  ישי:מאחר ולא היו פניות אלי להצטרף או לצאת מהמועצה אני מביא לאישור האספה את הרכב המועצה הנוכחי,בהזדמנות זו אני מציין בשמחה שיגאל וולק הסכים לכהן שנה נוספת כיו"ר המועצה ובהמשך הוא יבחר על ידה כפי שמתחייב בתקנון.

  הצבעה

  פה אחד

  6. אישור רואה חשבון לשנה נוספת

  הצעתי היא לאשר לשנה נוספת את משרד שטראוס לזר .

  הצבעה

  פה אחד

  7. אישור החלפת יועץ משפטי לעמותה.

  עו"ד עודד לב פנה והודיע כי הוא מבקש לסיים את תפקידו כיועץ המשפטי של העמותה לאחר שכיהן בתפקיד זה בהתנדבות שנים רבות.זו ההזדמנות להודות בשמי ובשמכם לעודד לב על השנים הרבות אותן תרם לטובת העמותה וקידום ענייניה. הוא עשה זאת בנאמנות מסירות ומקצועיות ואני מאחל לו עוד שנות עשייה רבות ובריאות טובה.

  בעקבות כך פניתי לעו"ד אהוד הוברמן כי ייקח על עצמו ,גם כן בהתנדבות,את תפקיד היועץ המשפטי של העמותה ואני שמח להודיע שעודד הוברמן נתן את הסכמתו.כניסתו לתפקיד היא מיום אישורו ע"י אסיפה כללית זו.

  אני מעמיד לאשור את מינויו של עו"ד אהוד הוברמן ליועץ המשפטי של העמותה.

  הצבעה

  פה אחד

   

  8.אישור הרכב ועדת ביקורת

  ישי:אני מציע שועדת הביקורת בהרכבה הנוכחי בראשות צבי שושן תמשיך בתפקידה שנה נוספת.

  הצבעה

  פה אחד

   

  ישי:אלה הנושאים לישיבה זו,אם אין עוד שאלות אני נועל את הישיבה ומודה לכולכם על הנוכחות וההשתתפות.

   

                     ישיבת האסיפה הכללית נעולה

  יו"ר העמותה-ישי דותן                          גזבר העמותה-יוסף פז          

   

  ------------------------                            --------------------------