סגירה
  • מותאם לפיירפוקס ולכרום*
  • מותאם לעיוורי צבעים
  • מותאם לכבדי ראייה
  • תצוגה רגילה
  • תפריט קיצורי מקלדתAlt + 0
  • הפסק תנועתיות באתר
  • להגדלת פונטים לחץ על מקשים
  • Ctrl + להגדלה
  • Ctrl - להקטנה
  • Ctrl 0 לאיפוס
  • אפס לברירת מחדל
  • הצהרת נגישות
  פרטיכל מס 2/15
  מישיבת  ההנהלה מיום 13/7/15
   
  תאריך הישיבה:
  תאריך ההדפסה: 13.7.15
  20.7.15 נרשם ע"י: גיורא רוזנטל
  מזכיר העמותה
  נוכחים: ישי דותן- יו"ר העמותה,יוסף פז-גזבר העמותה,גיורא רוזנטל-מזכיר העמותה,פיני דגן,עמיקם דורון,אפי ברשפ,פרחי בן-ציון,יששכר שוקי גלעד,אבי זהר,מוטי בירן,עו"ד אהוד הוברמן,חיים קול
   
  מוזמנים: סא"ל שרית חכמון-רע"נ סגל מקהנ"ר
  צבי שושן-יו"ר ועדת ביקורת
  רו"ח אריה רפופורט
  יגאל וולק-יו"ר המועצה
  ירדנה הלוי-מנהלת האתר
   
  הישיבה נפתחה בשעה 1700בהשתתפות 12 חברים אשר בהתאם לתקנון העמותה מהווים מניין חוקי לפתיחת הישיבה.
  סדר היום:
  1 אישור הדו"ח הכספי לשנת 2014
   
  2 אישור הדו"ח המילולי לשנת 2014
   
  3 אישור דו"ח ועדת הביקורת לשנת 2014
   
  4 אישור הדו"ח החצי שנתי לשנת 2015
   
  5 שונות
   
   
   
  דיונים והחלטות:
  מס'. הנושא הדובר פירוט הנושא
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1.
   
   המסמכים שיובאו לדיון ואישור בישיבה ויצורפו כנספחים לפרוטוקול הישיבה:
  א.הדו"ח הכספי-2014
   
  ב. הדו"ח המילולי-
  2014
  ג.דו"ח ועדת ביקורת
  ד. תקנון ועדת מלגות
   
  ה. דו"ח חצי שנתי-2014
   
  אישור הדו"ח הכספי-2014 
   
   
   
   
  מציג רו"ח
  אריה רפופורט
  מציג ישי דותן
   
  מציג צבי שושן
  מציג עו"ד
  אהוד הוברמן
  מציג ישי דותן
   
  ישי דותן 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ערב טוב לכולם ,אני מזמין את רו"ח אריה רפופורט להציג את הדו"ח
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2.  
   
   
   
   
   
   
   
  3. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  4.      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  אישור הדו"ח המילולי-2014
   
   
   
   
   
   
   
  דו"ח ועדת הביקורת
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  אישור הדו"ח החצי שנתי-2015 רו"ח אריה
  רפופורט
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ישי
   
   
   
  ישי
   
   
   
   
   
   
   
  ישי   
   
   
   
  צבי שושן 
   
   
   
   
   
   
   
  ישי 
   
   
   
  ישי 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                           אנוכי מטעם משרד רו"ח לזר שטראוס וצוות המשרד ערכנו וביקרנו את המאזן ודו"חות הפעילות של העמותה לשנת 2014 ומצאנו אותם משקפים באופן נאות את מצבה הכספי של העמותה.הדו"ח הוא דו"ח "חלק" ללא הסתייגויות. הדו"ח מונח כאן לפניכם ואני סוקר אותו בפניכם. בעמוד 3, המאזן , מפרט את הרכוש הקבוע והשוטף מצד אחד וההתחייבויות השוטפות ולטווח ארוך מצד שני.הנכסים נטו מסתכמים ב-1.6 מלש"ח ומשקפים בעיקר את ההשקעות שבוצעו באתר.הנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה מסתכמים ב 585.0 אלש"ח ומשקפים סכומים שהתקבלו בשנה השוטפת לפרויקטים שונים וטרם נעשה בהם שימוש.
  הדו"ח על הפעילות  בעמ 4 ,מחזור ההכנסות הסתכם ב-872.0 אלש"ח ומחזור ההוצאות ב-963.0 אלש"ח,סכום זה כולל פחת כרישום חשבונאי בסך 113.0 אלש"ח כך שמבחינת תזרים המזומנים התקציב הסתכם בעודף בסך 22.0 אלש"ח.
  כללית ניתן לציין שהעמותה מתנהלת באופן יעיל וחסכוני.הוצאות ההנהלה מהוות 15% מסך ההכנסות והן נמוכות מהסף הנדרש לצורך "ניהול תקין" ע"י רשות התאגידים.לעמותה גירעון מצטבר בסך 251.0 אלש"ח ,רובו ככולו (90%) נובע מהרישום החשבונאי של הפחת בשנתיים האחרונות.
   
  היש שאלות?
  אם אין אני רוצה להודות לרואה חשבון אריה רפופורט  וצוותו ולמשרד לזר שטראוס על הכנת הדו"חות והצגתם בישיבה זו.
   
  הדו"ח המילולי מפורט במסמך סיכום שנת העבודה לשנת 2014 שהוכן על ידי מונח לפניכם,ויצורף כנספח לפרוטוקול זה.בנוסף יוכן דו"ח במתכונת ממוכנת מקוצרת .אני עובר על הסעיפים העיקריים ואענה על השאלות במידה ותהיינה במהלך הסקירה ובסופה.
  בתום הסקירה אני רואה שאין שאלות נוספות ואני מעלה לאישור את הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי .
  הצבעה
  פה אחד
   
  ע"פ  הנוהל והמתחייב ועדת הביקורת בדקה את ההתנהלות הכספית והכללית של העמותה וערכה דו"ח ביקורת. אני מבקש מצבי שושן יו"ר ועדת הביקורת להציג את הדוJ והמלצותיו.
   
  ערב טוב. הוועדה שבראשותי יחד עם שני חברי הוועדה חיים בן ארי ומשה פלד ערכנו את הדו"ח וחתמנו עליו. הדו"ח מונח לפניכם ויצורף כנספח לפרוטוקול זה.
  במסגרת הביקורת בדקנו את כל ההוצאות הכספיות של העמותה ומצאנו שהתבצעו כשורה עם כל התיעוד הנדרש וע"פ החלטות ההנהלה.בנוסף בדקנו את כל פעולות העמותה ומצאנו אותן תואמות את תכנית העבודה השנתית כפי שאושרה ע"י ההנהלה.תזרים המזומנים היה חיובי לאורך השנה וניהול הכספים היה מבוקר כראוי.אשר על כן המלצנו בדו"ח הביקורת להנהלה ולאסיפה הכללית לאשר את הדו"ח הכספי והמילולי של העמותה לשנת 2014.
   
  אני מעמיד לאישור את הדו"ח של וועדת הביקורת
   
  הצבעה
  פה אחד
   
  הוכן על ידי דו"ח בכתב ,הוא מונח לפניכם ויצורף כנספח לפרוטוקול זה.אני עובר על הדו"ח סעיף סעיף ואענה על שאלות במהלך הסקירה ובסופה.הדו"ח כולל סקירה מפורטת של ישיבות מוסדות העמותה,הנושאים הכספיים לרבות התרומות(של היידי רוטברג מארה"ב ,אילן צייזן בשם תורם מדרום אפריקה, יוסי סמירה באמצעות חברת זוקו,תעשיות חומרי נפץ,חברת הביטוח הראל,ויזמי הפעילות באתר.)ומקורות ההכנסה האחרים (משרד הביטחון,דמי חבר,ושימושים מסחריים באתר.)
  בנושא דמי החבר פעלתי מול הקהנ"ר לצירוף אנשי הקבע לעמותה ובדעה אחת עם קהנ"ר אני מעלה הצעה לחייב את אנשי הקבע שיצטרפו בדמי חבר בגובה 50% מדמי החבר הרגילים.
   
  הצבעה
  פה אחד
   
  עוד כולל הדו"ח סקירה ע ל מצב התקדמותם של הפרויקטים לרבות ספר תולדות חה"ן,שביל המורשת,התקנת המושבים באמפי,עבודות התשתית באתר,התקנת מצלמות ואירגון חסכוני של אבטחת האתר, מלגות לחיילים מצטיינים, אירועים שכבר התקיימו והמתוכננים עד סוף השנה, סרטי מורשת,סרטים על פצועים ושיפוצים במשרדים.
   
    ישי     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ישי               בנושא המלגות שהעמותה מחלקת שמקורן  בתרומת מר ארז אלרואי ואילן צייזן הוכן ע"י עו"ד אהוד הוברמן תקנון המונח לפניכם שמטרתו להנחות את ועדת המלגות שבראשה עומד עו"ד הוברמן וחברים בה יו"ר וגזבר העמותה ורע"נ סגל במקהנ"ר.הוועדה החלה בפעולתה באחרונה,אבקש כי אישור הדו"ח החצי שנתי יכלול גם את אישור תקנון וועדת המלגות.
  עם סיום סקירת הדו"ח אני מבקש אישור ההנהלה לדו"ח
   
  הצבעה
  פה אחד
   
  אם אין שאלות נוספות ולפני שאני נועל את הישיבה אני מבקש לשלוח בשם ההנהלה ובשמי איחולי החלמה מהירה ליענקלה רימר חבר העמותה שמסייע רבות בגיוס תרומות לעמותה.
   
  אני מודה לכולכם, ערב טוב
   
  הישיבה נעולה
   
  ישי דותן
  יו"ר העמותה
   
  -------------------