סגירה
  • מותאם לפיירפוקס ולכרום*
  • מותאם לעיוורי צבעים
  • מותאם לכבדי ראייה
  • תצוגה רגילה
  • תפריט קיצורי מקלדתAlt + 0
  • הפסק תנועתיות באתר
  • להגדלת פונטים לחץ על מקשים
  • Ctrl + להגדלה
  • Ctrl - להקטנה
  • Ctrl 0 לאיפוס
  • אפס לברירת מחדל
  • הצהרת נגישות

    

   

  פרוטוקול האסיפה הכללית 1/15

  שהתקיימה בתאריך 13.7.15

  משתתפים: ישי דותן-יו"ר, יוסף פז-גזבר, גיורא רוזנטל-מזכיר, יגאל וולק, שוקי נתן יהושע, שושן צבי, פיני דגן, עמיקם דורון, בהר אלברט, שקד יצחק, יהודה כהן, אפי ברשפ, פרחי בן ציון, יששכר שוקי גלעד, אבי זוהר, מוטי בירן, מיכה צופר, אהוד הוברמן, חיים קול.

  מוזמנים:רו"ח אריה רפופורט, סא"ל שרית חכמון-רע"נ סגל מקהנ"ר.

   

  סה"כ תשעה עשר משתתפים המהווים פחות מ 20% מחברי האסיפה הכללית. האסיפה נדחית ומתקיימת כעבור שעה.

  סדר היום

  1. אשור  הדוחות הכספיים (כספי ומילולי) לשנת 2014.

  2. דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2014.

  3. סקירת יו"ר העמותה על ביצוע חצי שנתי של תכנית העבודה 2015.

  4. אישור הרכב המועצה.

  5. אישור רואה חשבון לשנה נוספת.

  6. אישור הרכב ועדת ביקורת.

   

  דיונים והחלטות

  1. אישור הדו"חות הכספיים לשנת 2014 (כספי ומילולי)

   ישי: אנו נאשר היום את הדו"ח הכספי והמילולי לשנת 2014. הדו"ח הכספי הוכן ע"י רו"ח אריה רפופורט ומשרד שטראוס לזר. הדו"ח הכספי יצורף כנספח לפרוטוקול. הדו"ח המילולי הוכן על ידי בכתב והוא מונח לפניכם והוא יוכן גם בפורמט דיגיטלי ע"פ דרישת רשות התאגידים. הדו"ח המילולי סוקר את כל פעולות העמותה בשנת 2014 ואת המקורות הכספיים שעמדו לרשותה וגם הוא יצורף לפרוטוקול זה.

   אני מבקש מרו"ח אריה רפופורט להציג את הדו"חות הכספיים.

   רו"ח אריה רפופורט: הדו"ח הוכן ע"פ כללי החשבונאות הנדרשים בעמותות. בהקדמה לדו"ח ציינו שהדו"ח נקי ללא הסתייגויות וכי קבלנו את כל הנתונים וההבהרות הדרושים להכנת הדו"ח. אני עובר עתה בקצרה על המאזן, על דו"ח הפעילות ועל דו"ח המקורות והשימושים.

   העמותה לאחר ניכוי הפחת מדו"ח ההוצאות סיימה את השנה בעודף תזרימי של 22.0 אלש"ח.        העמותה מתנהלת ביעילות וחסכנות, הוצאות ההנהלה נמוכות מהנדרש מרשות התאגידים.

   אשמח לענות אם יש שאלות.

   ישי: אני רואה שאין יותר שאלות, אני מבקש להודות לרו"ח אריה רפופורט ולאנשי צוותו, רואת החשבון חנה, מנהלת החשבונות טיבה ולחדווה המזכירה על שיתוף הפעולה המאוד חיובי לאורך כל השנה ועל המאמץ שהושקע בהכנת הדו"חות.

   ישי: אני עובר עתה לדו"ח המילולי, הדו"ח המילולי לשנת 2014 הוכן על ידי והוא מפורט במסמך:סיכום שנת העבודה 2014 המונח לפניכם. אני עובר עתה על הדו"ח על פי סעיפיו. מתקיים דיון, שאלות ותשובות.

    

  2. דו"ח ועדת ביקורת

   ישי: הדו"ח הוכן ע"י חברי הועדה:צבי שושן – יו"ר, חיים בן ארי ומשה פלד, הוא מונח לפניכם ויצורף לפרוטוקול זה. אבקש מצבי שושן להציג את הדו"ח.

   צבי שושן: ועדת הביקורת למדה את הדו"חות הכספיים, בדקה את כל ההוצאות הכספיות ומצאה את כולן מוצדקות, על פי הנוהל הנדרש ובהתאם להחלטות ההנהלה. כמו כן נבדקו פעולות העמותה והן נמצאו תואמות את תכנית העבודה שאושרה ע"י ההנהלה. אני מבקש לציין כי העמותה פעלה כל השנה בתזרים מזומנים חיובי והתנהלותה הייתה יעילה וחסכונית.

   ועדת הביקורת ממליצה בפני האסיפה הכללית לאשר את הדו"חות הכספיים לשנת 2014.

    

   ישי: לאחר הצגת הדו"חות הכספי והמילולי והמלצת ועדת הביקורת לאשרם אני מעלה להצבעה את אישור הדו"חות הכספי והמילולי ואת דו"ח ועדת הביקורת.

   הצבעה

   פה אחד

    

   3.דו"ח חצי שנתי על פעולות העמותה בשנת 2015

   ישי: הדו"ח הוכן על ידי, מונח לפניכם ויצורף כנספח לפרוטוקול זה. הדו"ח מפרט את פעולות מוסדות העמותה, הנושאים הכספיים, פעולות העמותה והאירועים שבוצעו במהלך מחצית השנה והמתוכננים בהמשכה.

   ישי: לאחר שעברתי על כל סעיפי הדו"ח אחד לאחד ועניתי לשאלות אני מעלה אותו לאישורכם.

   הצבעה

   פה אחד

    

   4.  אישור הרכב המועצה

    ישי: רשימת חברי המועצה לא השתנתה למעט אלי יצחקי ז"ל שהלך לצערנו הרב מעימנו השנה. אני פניתי לכל חברי העמותה, מי מעונין לעזוב או להצטרף למועצה ולא היו פניות. אני מבקש לאשר את הרכב המועצה הנוכחי לשנה נוספת.

   הצבעה

   פה אחד

    

   5. אישור  רואה חשבון של העמותה

   ישי: אני מציע לאשר לשנה נוספת את משרד רואי החשבון שטראוס לזר.

   הצבעה

   פה אחד

    

   6.אישור הרכב ועדת ביקורת

   ישי: חברי הועדה הנוכחית יו"ר הועדה צבי שושן והחברים חיים בן ארי ומשה פלד נענו לבקשתי להמשיך בתפקידם שנה נוספת ואני מעמיד זאת לאישורכם.

   הצבעה

   פה אחד

    

   ישי: אלה הנושאים לישיבה זו אם אין עוד שאלות אני נועל את הישיבה ומודה לכולכם על הנוכחות וההשתתפות.

    

                                 ישיבת האסיפה הכללית נעולה

    

   יו"ר העמותה-ישי דותן                                            גזבר העמותה-יוסף פז

    

   --------------------------                                        -----------------------------

    

    

   רשם

   גיורא רוזנטל

   מזכיר העמותה