תכנית עבודה לשנת 2015 דוח ביצוע חצי שנתי

תכנית העבודה 2015 - דו''ח ביצוע חצי שנתי

לאסיפה הכללית ומועצת העמותה

13 ביולי 2014

 

1. ישיבות הנהלה, מועצה ואסיפה כללית

1.1 אסיפה כללית: אסיפה שנתית של חברי העמותה וישיבת מועצת העמותה מתקיימת היום, ה- 13 ביולי 2015 לצורך אישור הדוחו''ת הכספיים לשנת 2014 והרכבי חברי מועצת העמותה בעלי התפקידים והנהלת העמותה.

1.2 יו''ר מועצה: יגאל וולק הודיע על הסכמתו למלא את התפקיד לשנה נוספת. לא הועברו בקשות אחרות להתמודד על התפקיד. מועצת העמותה תתבקש לאשר את המינוי.

1.3  הנהלת העמותה: הנהלת העמותה מכונסת באופן סדיר אחת ל- 2-3 חודשים. סיכומי הישיבות מופצים לחברי ההנהלה ולכלל חברי העמותה. 

 

2. נושאים כספיים- תקציבים, הכנסות ותרומות 

2.1 תקציב שוטף ממשרד הביטחון לשנת 2015:  בקשת העמותה להגדלת התקציב השנתי לא נענתה. תקציב העמותה המאושר לשנת 2015: 525,000 ש''ח. התקציב מתקבל בשני חלקים. חלק ראשון התקבל בתחילת השנה. החלק השני צפוי להתקבל עד סוף יולי 2015.

2.2 תקציב נוסף לשמירה באתר: העמותה ביקשה ממשרד הביטחון להגדיל את בסיס התקציב ב- 60 אלף ש''ח, בגלל הגידול בהוצאות השמירה. התקבלה תשובה שלילית. כתוצאה מכך צמצמה ההנהלה את היקף השמירה, בימי אמצע השבוע, בארבע שעות. החיסכון השנתי: 48,000 ש''ח.

2.3 תקציב לשיפור הנגישות באתר: למשרד הביטחון תקציב מיוחד לקידום נושא הנגישות באתרי העמותות. מתוך השקעה בהיקף 110,000 ש''ח שנעשתה באתר בשנת 2014, בוצעו השקעות בגובה 40,000 ש''ח שיועדו לצרכי קידום הנגישות באתר. העמותה הגישה למשרד הביטחון בקשה להחזר השקעות אלו מתקציב הנגישות. התקבלה תשובה חיובית והעמותה קיבלה החזר בגובה כ- 40,000 ש''ח.

2.4 תקציב משרד הביטחון לפרויקט אנדרטת הצליחה: נותר תקציב בגובה  32,000 ש''ח בו ניתן להשתמש לקידום הנושא.

2.5 תקצוב שביל המורשת כפרויקט מיוחד: 

^ בשנת 2014 אישר משרד הביטחון תקציב בגובה 100,000 ש''ח לקידום הפרויקט. מתוך תקציב זה נוצלו עד עתה 5,000 ש''ח לתכנון הפרויקט. שאר התקציב ינוצל בחודשים הקרובים להקמת החלק הראשון של הפרויקט.

^ העמותה הגישה למשרד הביטחון, בקשה לתקציב בהיקף דומה (100,000 ש''ח) לשנת 2015. התקבלה תשובה שלילית עד למימוש התקציב הקיים. לאחר מימוש התקציב לביצוע שלב א' של הפרויקט, תחדש העמותה את הפניה למשרד הביטחון.

2.6 סיוע תקציבי מארגון הנכים:

* ארגון הנכים סייע תקציבית במימון ביקור הפצועים בבהל''צ בתחילת יוני 2015.  מומנו שני אוטובוסים בעלות כוללת של כ- 7,900 ש''ח.

* הארגון יסייע במימון אירוע ההוקרה השנתי (מתוכנן ב- 3 בספטמבר 2015) בהיקף עד 35,000 ש''ח.

* הארגון אישר בשנת 2014 תקציב בהיקף 50,000 ש''ח להפקת 10 סרטי מורשת על פצועי החייל. 5,000 ש''ח נוצלו בשנת 2014. סרט שני הושלם לאחרונה וסרט שלישי יופק בשבועות הקרובים. עם מסירת עותקי הסרטים לארגון הנכים, מבוצע על ידם התשלום לצוות ההפקה.

2.7 תקציב אירועים של מקהנ''ר , יחידות צה''ל וגורמי ביטחון אחרים: האירועים נמשכים במתכונת הרגילה. התקציב המיועד ממשרד הביטחון - עד 50,000 ש''ח לשנה (מותנה בביצוע האירועים בפועל). בימים הקרובים, לאחר אישור מקהנ''ר, תוגש בקשה לתקציב עבור אירועי המחצית הראשונה של שנת 2015.

2.8 כספי תרומות שהתקבלו בשנת 2014 והועברו לשימוש בשנת 2015 :

* בשנת 2014 התקבלו תרומות בהיקף גדול למספר תחומי פעילות. חלק מהכספים נוצל בשנת 2014 והיתרה הועברה למימוש בשנת 2015. לכל תרומה נקבעו שימושים מיועדים ומימושם יעשה בהתאם. להלן פירוט כספי התרומות שהועברו לשימוש בשנת 2015:

* תרומה ממר שמואל שניצר עבור ביצוע החלק הראשון של ספר המורשת החיילי:  יתרה בסך כ- 8,000 ש''ח.

* תרומה מהגברת היידי רוטברג מארה''ב – 260,000 ש''ח:

^ 210,000 ש''ח לשביל המורשת.

^ 50,000 ש''ח לחלק השני של ספר המורשת החיילי.

* תרומה מדרום אפריקה דרך מר אילן צ'ייסן - 92,000 ש''ח:

^ שלוש מלגות לחיילים מצטיינים 60,000 ש''ח.

^ ספר מורשת 32,000 ש''ח.

2.9 צפי לתרומות בשנת 2015:

* תרומת הגברת היידי רוטברג (ארה''ב):

^ גובה התרומה לשנת 2015: 150,000 דולר (כ- 565,000 ש''ח בהנחת שער בסביבות  3.75-3.80 ש''ח לדולר).

^ התרומה צפויה להגיע בתחילת אוגוסט 2015.

^ בדיון עם נציג התורמת בארץ סוכם על ייעוד התרומה כמפורט להלן:

- התקנת מצלמות חדשות: 45,000 ש''ח.

- השתתפות באירוע למערך הסדיר: 60,000 ש''ח (יפורט בהמשך).

- התקנת שני גושי מושבים נוספים באמפי: 140,000 ש''ח (יפורט בהמשך).

- שיפוץ המשרדים (הערכה): 25,000 ש''ח.

- שביל המורשת: 200,000 ש''ח (הנחת עבודה: נקבל סכום נוסף ממשרד הביטחון).

- ''פרויקט וותיקים'' (צילום 10 וותיקי החיל): 50,000 ש''ח (יפורט בהמשך).

- סכום לא מחולק להחלטה בהמשך השנה: 45,000 ש''ח (הערה: לאור השינויים בשער הדולר ייתכן שסכום זה יהיה נמוך יותר).

* תרומת מר אילן צ'ייסן (דרום אפריקה):   

^ גובה התרומה לשנת 2015:  75,000 ש''ח.

^ ייעוד התרומה:

-  שלוש מלגות לחיילים מצטיינים (60,000 ש''ח).

- אירוע הוקרה שנתי (15,000 ש''ח).

* תרומת מר ארז אלרואי:

^ גובה התרומה לשנת 2015: 25 אלף ₪.

^ ייעוד התרומה: מלגות לחיילים מצטיינים (5 מלגות בסך 5 אלפים כל אחת).

* תרומת מר יוסי סמירה – חברת זוקו:

^ הוסכם על תרומה רב שנתית בגובה 30,000 ש''ח לשנה למשך חמש שנים ( 2015-2019) ועוד 30,000 ש''ח נוספים  לשנת 2015.

^ ייעוד התרומה (בכל שנה): הפקת סרט מורשת גדול על אחת המלחמות/ מבצעים העיקריים בהם השתתפו יחידות החיל. בשנת 2015 יופק סרט מורשת אחד (יפורט להלן) ועוד סרט מורשת מיוחד על שילוב כלי הצמ''ה בפעילות יחידות החיל מאז הקמתו במלחמות ומבצעים מיוחדים.

2.10 גביית דמי חבר:

* הנחת העבודה לצרכי התקציב לשנת העבודה 2015 מניחה כי 200 חברים ישלמו דמי חבר. ההכנסה צפויה בסך 48,000 ש''ח.

* מתחילת שנת 2015 שילמו (להשלים) חברים את דמי החבר.

* פיני דגן וברימו לקחו על עצמם לקדם את הנושא.

2.11 הכנסות מקיום אירועים חיצוניים באתר העמותה:

* בהשקעה של כ-110,000 ש''ח הותאם האתר לביצוע אירועים מכל הסוגים. בחודש אוקטובר 2014 התקבל רישיון עסק למשך שנה.

* לבקשת הנהלת העמותה,  השקיע היזם באתר, בקידום רישוי האתר ובהתקנת 500 מושבי פלסטיק בגוש המושבים המרכזי, על חשבון הכנסות עתידיות מאירועים. לאחר קיזוז הכנסות שהצטברו במהלך שנת 2014, נותר חוב העמותה ליזם, בתחילת 2015: 57,245 ש''ח.

* מתחילת שנת 2015 עד סוף יוני 2015 הצטברו לזכות העמותה הכנסות בגובה 47,300 ש''ח, בעיקר בגין אירועים מוטוריים. החוב הנותר של העמותה עומד על כ- 10,000 ש''ח.

* בחודש יוני הופסקה הפעילות המוטורית באתר בגלל חילופי בעלות בחברת ''מסלולים'' שביצעה את האירועים המוטוריים. היזם פעל לבניית מערכת אירועים מוטוריים חילופית עם מספר גורמים והפעילות תחודש במחצית השנייה של יולי 2015. הנחת העבודה: במחצית השנייה של שנת העבודה יהיה היקף הפעילות המסחרית דומה וסך ההכנסות השנתי יגיע לכ- 100,000 ש''ח.

* אם תחזית ההכנסות תתממש, יישאר בידי העמותה, לאחר החזר החוב ליזם תקציב בגובה כ- 40,000 ש''ח. התקציב מיועד להחזר הוצאה על אירוע הוקרה למערך הסדיר (הנושא יפורט בהמשך).

* תמונת מצב כספית נכונה ליום הישיבה תוצג על ידי גזבר העמותה.

3. הגדלת מספר חברי העמותה, קשר לחברי העמותה, לפצועים ולמשפחות:

3.1 פעולות להגדלת מספר חברי העמותה:

* מספר חברי העמותה הרשומים: ______________.

* בנוסף, מתקיים קשר אל כ- 2500 יוצאי החיל באמצעות מערכת הדיוור ואתר האינטרנט של העמותה.

* בהמשך השנה ייעשה מאמץ, בעיקר דרך המג''דים, להגדיל את מספר החברים.

3.2 הפעלת צוות הפצועים ושתוף פעולה עם ארגון הנכים:

* נמשך הקשר השוטף בין הנהלת העמותה לצוות הפצועים. הנושאים העיקריים המקודמים באמצעות הצוות: תכנית אירועים לפצועים, קשר עם הפצועים, הגדלת אוכלוסיית הפצועים המצטרפים לעמותה, שיתוף פעולה עם ארגון הנכים.

* האירועים המקודמים בשיתוף הצוות: ביקור פצועים ואנשי העמותה בבהל''צ (בוצע ביוני 2015) וערב הוקרה שנתי לפצועים המתוכנן ל- 3 בספטמבר 2015.

* מאגר הנתונים הממוחשב  ומערכת הדיוור מנוצלים לשמירת הקשר עם פצועים שכבר משתתפים באירועי העמותה, ליצירת קשר עם פצועים נוספים ולאיתור פצועים המעוניינים להשתלב בעמותה ובפעילותה. החל תהליך עדכון מספרי טלפון ומיילים של הפצועים בסיוע ארגון הנכים.

3.3  רשימות קשר, קשר לחברים וחשיפת פעילות העמותה באתרי אינטרנט ופייסבוק:

אתר חיל ההנדסה: האתר מופעל בהצלחה ומעודכן לעיתים קרובות על ידי איציק רביב. יש כניסות רבות לאתר בכל חודש והוא משמש כלי תקשורת מצוין עם החברים ופונים אחרים. פניות רבות מגיעות ממלש''בים ומועברות לטיפול מקהנ''ר.

* אתרי פייסבוק: אתר הפייסבוק של העמותה ומספרי אתרים נוספים של יחידות הנדסה שונות מקושרים לאתר החיילי ומקבלים עדכון שוטף, על ידי מנהל האתר במקביל לעדכונים באתר החיילי. מצב זה מרחיב את אוכלוסיית המעודכנים בכאלפיים נוספים.

* מאגר נתונים מרכזי: הופעל בהצלחה ומשמש אמצעי עיקרי ליצירת קשר קל ומהיר לכלל האוכלוסיות, לכל קבוצת אוכלוסיה ולכל חתך אוכלוסיה אליו יש צורך להגיע.

* תוכנת דיוור: פועלת בהצלחה ומאפשרת פנייה ישירה לכל קבוצת אוכלוסיה ולכל מי שרשום במאגר הנתונים המרכזי (בתנאי שנתוני המייל שלו נרשמו במאגר). התוכנה מקלה מאוד את הקשר עם חברי העמותה, הפצועים ואוכלוסיות אחרות.

 

4. אירועים

4.1 ערב מורשת ''צוק איתן''

* התקיים ב- 16 בפברואר 2015 בהשתתפות כ- 50 אנשים מפורום המפקדים של העמותה.

* במהלך הערב סקרו קהנ''ר, רמ''ח תחה''נ וחלק ממפקדי הכוחות שהשתתפו במבצע את הפעילות החילית והלקחים העיקריים מהמבצע.

4.2 אירוע הוקרה למערך הסדיר:

* ביוזמת קהנ''ר ובמטרה לקרב את המערך הסדיר ואנשי הקבע לעמותה, נערך ב- 26 במרס 2015 ערב הוקרה גדול למערך הסדיר.

* באירוע השתתפו כ- 2,200 מפקדים וחיילים מהמערך הסדיר, אנשי הקבע ויחידות מילואים שהשתתפו במבצע.

* האירוע כלל אירוע זיכרון לחללי החיל במבצע, ברכות, סרטי מורשת,  הוקרה למקבלי צל''שים ולפצועי החיל במבצע ומופע מרכזי גדול.

* נושאים כספיים:

^ האירוע לא נכלל בתכנית העבודה השנתית והיה כרוך בהוצאות בהיקף גדול מאוד כ- 125,000 ש''ח.

^ מקורות לכיסוי ההוצאה:

- תרומות בהיקף 15,000 ש''ח נאספו מגורמים שונים (היזם, חברת תעשיות חומרי נפץ, חברת הביטוח הראל).

- 60,000 ש''ח מהתרומה מארה''ב לשנת 2015.

- 40,000 ש''ח – מהכנסות צפויות מאירועים מסחריים באתר.

- 10,000 ש''ח – מקור יוגדר בהמשך השנה.

^ בכוונת העמותה ומקהנ''ר להפוך את האירוע לשנתי, אך הובהר למקהנ''ר כי בעתיד יהיה היקף השתתפות העמותה בעלויות נמוך בהרבה.

4.3 ביקור בבית הספר להנדסה צבאית:

* בוצע  ביום 1.6.2015 בהשתתפות כ- 60 בני משפחות שכולות, פצועים ובני משפחותיהם וחברי העמותה.

* הארגון והביצוע על ידי בהל''צ היו מצוינים.

* ארגון הנכים תקצב שני אוטובוסים ומקהנ''ר סייעו במים וכריכים למהלך הנסיעה.

* שתי מדריכות ידיעת הארץ תוקצבו על ידי העמותה.

4.4 ערב הוקרה לפצועי החייל:

* בהמשך למסורת, מתוכנן גם בשנת 2015 אירוע הוקרה לפצועי החייל.

מועד האירוע: 3 בספטמבר 2015. הזמנות יופצו בימים הקרובים.

* לקחים מהאירוע האחרון ייושמו באירוע המתוכנן (התקנת מושבי פלסטיק, שינוי המתכונת של האירוע המרכזי וכדומה).

* על פי המתכונת שסוכמה בשנת 2014, יוזמנו הפצועים ובני משפחתם לאירוע ללא תשלום. העמותה קיבלה תרומה מיוחדת לצורך זה.

4.5 אירוע זכרון לחללי חיל ההנדסה: מתוכנן ליום 9 בספטמבר 2015.

4.6 אירועי מקהנ''ר, צה''ל וגורמי ביטחון אחרים: ימשכו בהיקף הרגיל.

4.7 אירועים בתשלום באתר העמותה: הנושא פורט בסעיף 2.11.

 

 

5. טיפול באנדרטאות והצבת כלים הנדסיים באתר החיילי

* אנדרטת הצליחה: מתוכננות מספר השלמות: שילוט וסרט מורשת לדוברה, תרשים קרב של הצליחה, תמונות של אמצעי צליחה, תאורה ופיתוח סביבתי. ההנהלה תשתמש לצורך זה ביתרת תקציב הפרויקטים ממשרד הביטחון (כ- 32,000 ש''ח).  עדיין לא נקבע מועד לטיפול בנושא.

* הצבת כלים הנדסיים באתר החיילי: נבחנת בשיתוף מקהנ''ר הצבת מספר כלים הנדסיים נוספים באתר. גדעון גולני לקח על עצמו את הטיפול בנושא. מקהנ''ר הציב לנושא קצין מטעמו.

 

6. מורשת

6.1 ספר מורשת חיל ההנדסה

* טיוטה שנייה של הספר (מלל ללא תמונות) הופצה בתחילת יולי 2015, במדיה מגנטית (ומספר עותקים מודפסים), להערות לכ-(להשלים)

בעלי תפקידי מג''ד ומפקדי יחידות לדורותיהם. זאת, על מנת להבטיח ככל האפשר את הכללת מירב החומרים הרלוונטיים בספר ולהקטין האפשרות לתקלות.

* הערות המפקדים  יאספו עד המחצית השנייה של אוגוסט 2015 ויועברו לצוות ההפקה.

* לאחר קבלת החומר יכין צוות המפיקים טיוטה סופית, כולל צילומים. לאחר אישורה יועבר החומר לעריכה לשונית, לעריכה סופית ולהוצאה לאור.

* צפוי שתהליך ההפקה וההוצאה לאור (1,000 עותקים) ימשך עד אמצע 2016.  

* מבחינה תקציבית מכוסה עלות הספר כמעט במלואה (התקבלו ואושרו להעברה בעתיד תרומות בהיקף 145,000 ש''ח מול תקציב נדרש בגובה כ- 150,000 ש''ח).

6.2 הקמת והפעלת מרכז מורשת ממוחשב:  

* המרכז הוקם בשנת 2014 , באתר העמותה וכולל מחשב ותכנת עריכה. המרכז נותן לעמותה יכולת עצמאית לאיסוף, אחסנה, עיבוד, עריכה והפצה של חומרי מורשת.

* בשלב זה לא נקנו מצלמות ויכולת הצילום מבוססת על גורמים אזרחיים ומערך המולטימדיה של מקהנ''ר.

* באתר נעשית קליטה של חומרי מורשת ממקורות שונים,רישום וקטלוג החומר לשימוש בעתיד. כמו כן יוצרו מספר סרטי מורשת קצרים.

* הצגת חומרי מורשת באתר החיילי:  חומרי מורשת, לאחר השלמת הכנתם, יוצגו באתר החילי  במטרה לאפשר צפייה בהם בכל מחשב ביתי. 

* הפעלת המרכז מבוצעת על ידי אנשי מילואים בתחום המולטימדיה וצוות מולטימדיה מקהנ''ר.

* לאחר הפסקת פעילות ארוכה (ממבצע ''צוק איתן'') הופעלה המערכת מחדש בתחילת יולי 2015.

 * הנהלת העמותה פועלת עם רמ''ח תחה''נ במקהנ''ר להכנת תכנית עבודה מסודרת.

* נשקלת האפשרות להפעיל בתשלום את אחד מאנשי המילואים בהיקף יום בחודש במטרה להבטיח את יעילות העבודה במרכז.

 

 

6.3 תכנית רב שנתית להפקת סרטי מורשת:

^ בכוונת ההנהלה להפיק סדרת סרטי מורשת על המלחמות והמבצעים העיקריים להם היה החיל שותף מאז הקמתו. המטרה הנה לייצר לפחות סרט אחד בשנה, בתקציב בגובה 30,000 ש''ח לכל סרט. הסרטים יוצגו באתר החילי.

^ תרומת חברת זוקו (פורטה בסעיף 2.9) תאפשר הפקת ששה סרטים במשך חמש שנים. בסיכום עם מקהנ''ר ועם החברה התורמת סוכם על כניסה לביצוע שני סרטים בשנת 2015:

- סרט מורשת על מבצעי צה''ל ברצועת עזה (מ''עופרת יצוקה'' עד ''צוק איתן'').

- סרט על שילוב כלי הצמ''ה בפעילות יחידות החיל מאז הקמתו במלחמות ומבצעים מיוחדים.

6.4 פרויקט סרטי מורשת על פצועי החייל: 

* ארגון הנכים שריין תקציב רב שנתי בגובה 50,000 ש''ח להפקת 10 סרטי מורשת על פצועי החיל. העתק מכל סרט שמופק מועבר לספריית הסרטים של הארגון.

* בחירת הפצועים עליהם יופקו הסרטים נעשית בתאום בין העמותה למדור נפגעים מקהנ''ר.

* בשנת 2014 נבחרו מפיקים לביצוע הסרטים והופק סרט אחד אשר הוצג באירוע ההוקרה השנתי.

* בשנת 2015 הושלם לאחרונה סרט מורשת אחד והחלה הפקת סרט שני.

6.5 ''פרויקט וותיקים'':

* במטרה לשמר מידע ונתונים הנמצאים בידי וותיקי החייל, החליטה הנהלת העמותה להיכנס לפרויקט ''סרטי וותיקים''.

* 50,000 ש''ח מתוך התרומה מארה''ב יועדו להכנת 10 סרטים.

* סרט ראשון צולם ונכנס לעריכה.

* שני סרטים נוספים מתוכננים לצילום בשבועות הקרובים.

6.6 איסוף חומרי מורשת מיחידות החיל:  

* גובשה, בשיתוף מקהנ''ר, תוכנית לאיסוף חומרי מורשת מהיחידות הסדירות ויחידות המילואים של החייל.

* העתקי החומרים יועברו לעמותה וישולבו בעבודת צוות מרכז המורשת.

* בפועל, תהליך איסוף החומרים כמעט לא מתבצע. העמותה עושה מאמץ משותף עם מקהנ''ר למנות בכל יחידה מפקד שיהיה אחראי לקידום הנושא.

6.7 שביל מורשת יחידות החיל:

* תכנית השביל: לאורך שביל המורשת ייקבעו 60 אבני מורשת לציון  המלחמות והמבצעים בהם השתתף החיל ושל יחידות הסדיר והמילואים (ברמת גדוד ומעלה) על פי סדר הקמתן. אבן יחידתית תכלול נתונים עיקריים על היחידה, כולל שילוב במלחמות ופעילות מבצעית. בסוף השביל תוצבנה שתי אבני מורשת מיוחדות,  האחת לציון פצועי החיל בכל הזמנים  והשנייה לציון הנופלים בכל הזמנים.

* תוכניות הביצוע של כל השביל נמצאות בתהליכי השלמה.

* תקציב: בידי העמותה תקציב בהיקף 500,000 ש''ח (תקציב בגובה 100,000 ש''ח ממשרד הביטחון, 200,000 ש''ח מהתרומה מארה''ב משנת 2014, 200,000 ש''ח מהתרומה מארה''ב לשנת 2015). 

* ביצוע שלב א':

התקציב מאפשר לבצע את שלב א' של השביל אשר יכלול:

^ חיבור מהחניון הראשון אל נקודת תחילת השביל.

^ נקודת הדרכה לקבוצות, בתחילת השביל.

^ קטע שביל באורך כ- 100 מ' אשר יכלול  8 אבנים ראשונות. הקטע יבוצע במתכונת מלאה, למעט תאורה, על מנת שישמש להצגת הפרויקט לתורמים פוטנציאליים.

^הצבת כל יתרת האבנים (השלמה ל- 60) לאורך השביל, בהתאם לתכנית.

^ הכנת תשתית תת- קרקעית לתאורה עתידית לאורך כל השביל.

התוכניות לביצוע שלב א' נמצאות בשלבי הכנה אחרונים ובשבועות הקרובים תעשה פניה לקבלנים לקבלת הצעות מחיר.

* מועדי ביצוע:

^ השלמת תוכניות ובחירת גורמי ביצוע עד סוף ספטמבר 2015.

^ ביצוע שלב א' עד סוף שנת 2015.

* ליווי הפרויקט:

הפרויקט מלווה, בהתנדבות, על ידי:

^ אדריכל יהודה יהב.

^ אינג'ניר מנחם רוזנבלט.

^ אדריכל נוף איז'ו בלנק.

^ פיקוח על הביצוע: אינג'ניר חיים קול.

* ביצוע שלבים נוספים:

חלקים נוספים של השביל יוצאו לביצוע בהתאם לכספים שיאספו לקידום הפרויקט.

* שילוב הקק''ל בהקמת שביל המורשת ושילוב השביל בתוכניות הפיתוח הסביבתי של קק''ל:

^ הנהלת העמותה נפגשה עם מספר גורמים בקק''ל ובהנחייתם הגישה בקשה  לוועדת הפרויקטים של קק''ל, להיכלל בפרויקטים המקבלים סיוע (כספי, ביצוע בפועל) בתהליך ההקמה.

^ הנושא הוצג לוועדת הפרויקטים של קק''ל.

^ הוועדה הנחתה, כחלק מתהליך האישור, לתאם את תוכניות הפרויקט עם תוכניות הפיתוח של הקק''ל בסביבת אתר העמותה. אדריכל יהודה יהב מטפל בנושא.

^ האישור הסופי אמור להתקבל מוועדת הפרויקטים העליונה של הקק''ל. צפויה בעיה בנושא מאחר והוועדה אינה מתכנסת כבר תקופה ארוכה ולא נקבע מועד לכינוסה.

 

 

 

 

 

7. אישורים, היתרים ותשלומי ארנונה

* בהתאם לחוק החדש, פטורה העמותה מתשלומי ארנונה למועצה המקומית.

הערה: תתכן דרישת תשלומי ארנונה על הפעילות העסקית באתר.

* רישיון עסק: בידי העמותה רישיון עסק תקף עד אוקטובר 2015. ההנהלה נערכת  לביצוע הפעולות הדרושות לחידוש הרישיון .

 

8. נושאי בינוי והרחבת תשתיות האתר

* הגדלת שטחי החניות באתר: נושא החניות מהווה ''עקב אכילס'' של כל אירוע גדול באתר. מסמכי העמותה כוללים אישור מקרקעין לבניית חניות נוספות מדרום לכביש הגישה הקיים. בפגישה עם מהנדס המועצה הומלץ לקיים פגישה משותפת עם ראש המועצה לבחינת הדרכים לקידום הנושא. קיימת אפשרות לקידום הנושא כפרויקט משותף עם המועצה האזורית.

* קבלת טופס 4 לאמפי:

^ בבדיקה בארכיון המועצה המקומית ובמשרדי העמותה לא נמצא טופס 4 לאמפי. העדר הטופס מפריע לתהליכי אישור שונים, כולל אישור רישיון עסק.

^ בישיבה עם מהנדס המועצה ופקח הבניה שלו סוכמה רשימת הפעולות הנדרשות להשלמת האישור והנהלת העמותה פועלת להשלמתה.

* התקנת מושבי פלסטיק באמפי:

^ בוצעה התקנת 500 מושבים ראשונים (הגוש המרכזי).

^ התרומה מארה''ב הוגדלה על ידי התורמת,  על מנת לאפשר ביצוע שני גושים נוספים (כ- 1200 מושבים) במחצית השנייה של השנה.

^ ההתקנה תכנס לביצוע עם קבלת כספי התרומה.

 

9. נושא להחלטה בהנהלה:

האם לבנות נספח א' מעודכן (תחזית הכנסות והוצאות) עקב השינויים הגדולים שחלו בהנחות היסוד ובהיקף הכספים מאז תחילת השנה

(מצורף הנספח שנכלל בהצגת תכנית העבודה לשנת 2015, אשר ישמש בסיס לנספח המעודכן אם יוחלט להכינו).

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח א':תחזית הכנסות והוצאות

 

חלק ראשון: תחזית הכנסות

1. מקורות מיועדים לכיסוי ההוצאות השוטפות:

1.1 תקציב שנתי ממשרד הביטחון - 551,000 ש''ח

(הערה: בהנחה שיהיה כמו בשנת 2014 ).

1.2 דמי חבר (בהנחת 200 משלמים) - 48,000 ש''ח

(הערה:יעשה מאמץ להגדלת מספר המשלמים).

1.3 תקציב אירועים- מקהנ''ר ויחידות צה''ל - 50,000 ש''ח

סה''כ מקורות לכיסוי הוצאות שוטפות: 649,000 ש''ח

 

2. מקורות מיועדים לכיסוי עלות אירועים:

2.1 השתתפות ארגון הנכים בעלות הביקור בבהל''צ- (5,000 ש''ח)

2.2 השתתפות ארגון הנכים באירוע ההוקרה - (35,000 ש''ח)

2.3 תרומה מדרום אפריקה לאירוע ההוקרה - (15,000 ש''ח)

2.4 תשלומי משתתפי האירוע (300 משתתפים) - (24,000 ש''ח)

סה''כ מקורות לכיסוי עלות אירועים: 79,000 ש''ח

 

3. יתרת תקציב משהב''ט לפרויקט הדוברה 32,000 ש''ח

 

4. מקורות מיועדים לכיסוי עלויות ספר המורשת:

4.1 יתרת תרומת שמואל שניצר (העברה מ- 2014)- (8,000 ש''ח)

4.2 תרומה מארה''ב (העברה מ- 2014)- (50,000 ש''ח)

4.2 תרומה מדרום אפריקה (21014+2016)- (45,000 ש''ח)

סה''כ מקורות לספר המורשת: 103,000 ש''ח

 

5. מקורות מיועדים לשביל המורשת (פיילוט + הצבת אבנים):

5.1 תקציב משרד הביטחון (העברה מ- 2014)- (95,000 ש''ח)

5.2 תרומה מארה''ב (העברה מ- 2014) (205,000 ש''ח)

סה''כ מקורות לשביל המורשת: 300,000 ש''ח

 

6. מקורות מיועדים לביצוע תשעה סרטי מורשת על פצועי החיל:

יתרת תקציב ארגון הנכים (העברה מ- 2014)- 45,000 ש''ח

 

7. מקורות מיועדים לכיסוי מלגות לחיילים מצטיינים:

7.1 תרומה מדרום אפריקה (2014, 2015) - (120,000 ש''ח)

7.2 תרומת ארז אלרועי (2015) - (25,000 ש''ח)

סה''כ מקורות למלגות: 145,000 ש''ח

 

8. מקורות מיועדים לכיסוי השקעות בשיפור האתר:

תשלומי היזם עבור אירועים באתר 60,000 ש''ח

 

9. יתרת תרומות ''צוק איתן'' 5,000 ש''ח

10. סך הכל הכנסות מיועדות: 1,418,000 ש''ח

 

11. פער בין צפי הוצאות לתקציבים מיועדים: 80,760 ש''ח

 

12. מקורות לכיסוי הפער התקציבי:

12.1 תרומות (הערכה מינימאלית) 80,760 ש''ח

סה''כ מקורות לכיסוי הפער התקציבי: 80,760 ש''ח

 

13. סה''כ מקורות: 1,498,760 ש''ח

 

13. מקורות נוספים ( מותנים באישור/ מימוש בפועל):

12.1 תקציב נוסף ממשרד הביטחון (הוגשה בקשה) – 60,000 ש''ח

12.2 החזר השקעות בתחום הנגישות (הוגשה בקשה)- 40,000 ש''ח.

12.3 תקציב 2015 לשביל המורשת (הוגשה בקשה) – 100,000 ש''ח

12.4 תרומות נוספות (הערכה מרבית) - 300,000 ש''ח

 

הערה: מימוש של כל אחד מהמקורות הנוספים יאפשר מימוש בהתאם של ההשקעות הנוספות המתוכננות על ידי העמותה. מימוש של כל השקעה נוספת יובא לאישור הנהלת העמותה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חלק שני: תחזית הוצאות

1. הוצאות שוטפות:

1.1הוצאות קבועות של העמותה (שמירה, משכורות, גננות, אחזקה, חשמל, ביוב וכד') בהיקף חודשי בגובה 55,000 ש''ח - (660,000 ש''ח)

1.2 5% הוצאות שוטפות בלתי צפויות - (33,000 ש''ח)

סה''כ הוצאות שוטפות: 693,000 ש''ח

 

2. אירועים:

2.1 ביקור בבהל''צ- (8,000 ש''ח)

2.2 אירוע הוקרה שנתי לפצועים - (90,000 ש''ח)

סה''כ עלות אירועים: 98,000 ש''ח

 

3. השלמת פרויקט הדוברה: 32,000 ש''ח

 

4. ספר המורשת:

4.1 השלמת חלק א': (8,000 ש''ח)

4.2 חלק ב': (50,000 ש''ח)

4.2 חלק ג': (50,000 ש''ח)

סה''כ ספר המורשת: 108,000 ש''ח

 

5. שביל המורשת (פיילוט + הצבת אבנים): 300,000 ש''ח

 

6. תשעה סרטי מורשת על פצועי החיל: 49,500 ש''ח

 

7. מלגות לחיילים מצטיינים:

7.1 שש מלגות רב שנתיות (2014, 2015) (120,000 ש''ח)

7.2 חמש מלגות שנתיות (2015) (25,000 ש''ח)

סה''כ מלגות לחיילים מצטיינים: 145,000 ש''ח

 

8. השקעות בשיפור האתר:

8.1 הכנות להתקנת מושבי פלסטיק באמפי' (8,260 ש''ח)

8.2 החזר השקעות היזם באתר (60,000 ש''ח)

סה''כ השקעות בשיפור האתר: 68,260 ש''ח 9. השלמת תרומות ''צוק איתן'' למקהנ''ר 5,000 ש''ח

10. סך הכל הוצאות: 1,498,760 ש''ח

11. הוצאות נוספות- מותנות באישור תקציבים או קבלת תרומות:

11.1 סרט מורשת ''צוק איתן'' 30,000 ש''ח

11.2 שיפור שטח מרוצף בכניסה למשרדים 25,000 ש''ח

11.3 שלב נוסף בבניית שביל המורשת 300,000 ש''ח

 

מצב תזרים מזומנים לסוף שנת 2014

 

1. תמונת מזומנים בסוף השנה לאחר קבלת כספי חייבים ותשלום חובות לספקים:

1.1 כספים בחשבון העמותה ביום 29/12/2014 -    402,000 ש''ח

1.2 כספים לקבל – אירועים צבאיים 7-12/2014     31,500 ש''ח

1.3 כספים לשלם: הוצאות חודש דצמבר               50,000 ש''ח

סה''כ בקופה בסוף השנה:                          383,500 ש''ח

 

2. העברת כספים מיועדים שהתקבלו בשנת 2014 ל2015:

2.1 ספר המורשת:

* יתרת תרומה שמואל שניצר (8,000 ש''ח)

* תרומה מארה''ב (50,000 ש''ח),

* תרומה מדרום אפריקה (32,000 ש''ח)

סה''כ 90,000 ש''ח

2.2 שביל המורשת:

* תרומה מארה''ב (205,000 ש''ח)

סה''כ 205,000 ש''ח

2.3 מלגות למצטיינים

* תרומה מדרום אפריקה (60,000 ש''ח)

* יתרת תרומת ארז אלרועי (10,000 ש''ח)

סה''כ 70,000 ש''ח

2.4 יתרת תרומות ''צוק איתן''

סה''כ 5,000 ש''ח

סה''כ כספים מיועדים להעברה ל- 2015:     370,000 ש''ח

 

3. יתרת מזומנים להעברה לשנת 2015:      13,500 ש''ח