סיכום פעילות לשנת 2014

סיכום שנת העבודה 2014

 

1. ישיבות הנהלה, מועצה ואסיפה כללית

1.1 אסיפה כללית: אסיפה שנתית של חברי העמותה וישיבת מועצת העמותה התקיימה ב- 2 ביולי 2014 ואישרה את הדוחו''ת הכספיים לשנת 2013 והרכבי חברי מועצת העמותה והנהלת העמותה.

1.2 הנהלת העמותה: הנהלת העמותה התכנסה במהלך השנה באופן סדיר אחת לחודשיים – שלושה וקיבלה עדכון שוטף על פעילות ההנהלה המצומצמת וקידום תוכנית העבודה. סיכומי הישיבות יופצו לחברי ההנהלה ולכלל חברי העמותה. 

2. נושאים כספיים- תקציבים, הכנסות ותרומות 

2.1 תקציב משרד הביטחון:

בשנת 2014 היה התקציב השוטף של העמותה 525,000 ש''ח. בנוסף קיבלה העמותה תקציב מיוחד בגובה 26,000 ש''ח. סה''כ 551,000 ש''ח.

2.2 תקציב לפרויקט אנדרטת הצליחה: בשנה 2014 השתמשנו בתקציב בגובה 5,000 ש''ח. נותרו עוד כ- 32,000 ש''ח שניתן להשתמש בהם לקידום הנושא.

2.3 בקשה לתקצוב שביל המורשת כפרויקט מיוחד:  לבקשת הנהלת העמותה, אישר משרד הביטחון תקציב בגובה 100,000 ש''ח לקידום הפרויקט. מתוך תקציב זה נוצלו עד סוף שנת 2014  5,000 ש''ח לתכנון הפרויקט. שאר התקציב ינוצל בשנת 2015.

2.4 תקציב לשיפור הנגישות באתר: למשרד הביטחון תקציב מיוחד לקידום נושא הנגישות באתרי העמותות. מתוך השקעה בהיקף 110,000 ש''ח שנעשתה באתר בשנת 2014, בוצעו השקעות בגובה 40,000 ש''ח שיועדו לצרכי קידום הנגישות באתר. העמותה הגישה למשרד הביטחון בקשה להחזר השקעות אלו מתקציב הנגישות. תשובת וועדת ההקצבות צפויה בשבוע השני של ינואר 2015.

2.5 סיוע תקציבי מארגון הנכים:

* הארגון סייע במימון אירוע ההוקרה השנתי שהתקיים בספטמבר 2014 בהיקף 35,000 ש''ח.

* הארגון אישר תקציב בהיקף 50,000 ש''ח להפקת 10 סרטי מורשת על פצועי החייל. 5,000 ש''ח נוצלו במהלך השנה. השאר מאושר לניצול במהלך השנים הבאות.

2.6 תקציב אירועים של מקהנ''ר ויחידות צה''ל וגורמי ביטחון אחרים: האירועים נמשכו במתכונת הרגילה. מסגרת התקציב ממשרד הביטחון- 50,000 ש''ח נוצלה במלואה.

2.7 תרומות שהתקבלו בשנת 2014 והשימוש בהן :

* בשנת 2014 התקבלו תרומות בהיקף גדול למספר תחומי פעילות. חלק מהכספים נוצל בשנת 2014 והיתרה עומדת לרשותנו למימוש בשנת 2015. לכל תרומה נקבעו שימושים מיועדים ומימושם יעשה בהתאם. להלן פירוט כספי התרומות שהתקבלו, ייעוד הכספים, ההיקף שנוצל עד סוף שנת 2014 והיתרות שיועברו לשימוש בשנת 2015:

* תרומה בסך 50,000 ש''ח ממר שמואל שניצר עבור ביצוע החלק הראשון של ספר המורשת החיילי.  נוצלו כ- 42,000 ש''ח. היתרה בסך כ- 8,000 ש''ח, תנוצל בהמשך העבודה על הספר.

* תרומה מהגברת היידי רוטברג מארה''ב בסך 100 אלף דולר (כ- 345 אלף ש''ח):

ייעוד והיקף הניצול:

^ 205,000 ש''ח לשביל המורשת. כל הסכום יעבור ל- 2015.

^ 50,000 ש''ח לחלק השני של ספר המורשת החיילי. כל הסכום יעבור ל- 2015.

^ 60,000 ש''ח להשקעה בהתאמת האתר לאירועים. כל הסכום נוצל.

^ 30,000 ש''ח לאירוע ההוקרה השנתי לפצועים. כל הסכום נוצל.

* תרומה מהגברת אלכסנדרה מצרפת בסך 10,000 דולר (35,000 ש''ח)

עבור אירוע ההוקרה השנתי לפצועים. כל הסכום נוצל.

* תרומה מדרום אפריקה דרך מר אילן צ'ייסן בהיקף כ- 313,000 ש''ח בפרישה על פני שלוש שנים כמפורט להלן:

^ 107,000 ש''ח בשנת 2014: שלוש מלגות לחיילים מצטיינים (60,000 ש''ח), אירוע הוקרה שנתי (15,000 ש''ח), ספר מורשת (32,000 ש''ח). לאור מועד ההגעה המאוחר של הכסף (מחצית דצמבר 2014), ינוצלו כל הסכומים במהלך 2015.

^ 75,000 ש''ח בשנת 2015: שלוש מלגות לחיילים מצטיינים (60,000 ש''ח), אירוע הוקרה שנתי (15,000 ש''ח). כל הסכומים מיועדים לניצול בשנת 2015.

^ 88,000 ש''ח בשנת 2016: : שלוש מלגות לחיילים מצטיינים (60,000 ש''ח), אירוע הוקרה שנתי (15,000 ש''ח), ספר מורשת (13,000 ש''ח). הסכומים ינוצלו בשנת 2016.

הערה: סוכם עם התורם שכל הכספים יועברו לעמותה ומימוש התרומות יהיה באחריות העמותה. דיווח על ביצוע כל תרומה בפועל יועבר לתורם. 

2.8 גביית דמי חבר: למרות המאמץ של ההנהלה ומשלוח מכתבים לחברי העמותה שולמו בסופו של דבר בשנת 2014 דמי חבר על ידי כ- 200

חברים, בדומה לשנים האחרונות.

2.9 הכנסות מקיום אירועים חיצוניים באתר העמותה:

* בהשקעה של כ-110,000 ש''ח הותאם האתר לביצוע אירועים מכל הסוגים. בחודש אוקטובר 2014 התקבל רישיון עסק למשך שנה.

* חלק מההשקעה בוצע על ידי היזם, על חשבון הכנסות מאירועים עתידיים.

* במחצית השנייה של השנה הופעל ההסכם עם היזמים. למרות הפסקת הפעילות למספר חודשים בגלל מבצע ''צוק איתן'', הגיע היקף הפעילות השנתי כמעט לחזוי (כ- 23,000 ש''ח לעומת תחזית של 25,000 ש''ח).

* החוב הנותר של העמותה ליזם, לכסוי בשנת 2015, עומד על כ- 57,000 ש''ח.

 

2.10 חקיקה בכנסת לנושא העמותות החייליות: לאחרונה הסתיים תהליך חקיקה בכנסת אשר פוטר את העמותות מתשלומי ארנונה לרשויות המקומיות. הוספת נושא המורשת לנושא ההנצחה הקיים בחוק לא נכללה בחוק שאושר.

הערה: תתכן דרישת ארנונה מהמועצה בגין פעילות מסחרית באתר.

3. הגדלת מספר חברי העמותה, קשר לחברי העמותה, לפצועים ולמשפחות:

3.1 פעולות להגדלת מספר חברי העמותה:

* למרות מאמצי ההנהלה במהלך שנת 2014, נותר מספר חברי העמותה כמעט ללא שינוי (כ- 650).

3.2 כנס מגד''ים ומפקדי יחידות לדורותיהם:

במטרה להרחיב הקשר בין העמותה ליחידות וליוצאי החיל וכחלק מההערכות לקידום פרויקט שביל מורשת יחידות החיל, בוצעו במחצית הראשונה של שנת 2014, שני מפגשים בהם השתתפו בסך הכל כ- 120 מג''דים ומפקדי יחידות מכל הזמנים. כמו כן נוצר קשר עם למעלה ממאה מפקדים נוספים. הקשר שנוצר ישמש לקידום פרויקט שביל מורשת היחידות, לחיזוק הקשר בין היחידות לעמותה ולהגדלת מספר חברי העמותה.

3.3 הפעלת צוות הפצועים ושתוף פעולה עם ארגון הנכים:

* נמשך הקשר בין הנהלת העמותה לצוות הפצועים. הנושאים העיקריים המקודמים באמצעות הצוות: תכנית אירועים לפצועים, קשר עם הפצועים, הגדלת אוכלוסיית הפצועים שהצטרפו לעמותה, שיתוף פעולה עם ארגון הנכים.

* מאגר הנתונים הממוחשב  ומערכת הדיוור מנוצלים לשמירת הקשר עם פצועים שכבר משתתפים באירועי העמותה, ליצירת קשר עם פצועים נוספים ולאיתור פצועים המעוניינים להשתלב בעמותה ובפעילותה.

3.4 קשר עם המשפחות

* מאגר נתונים של בני המשפחות: הוקם בשיתוף עם מדור נפגעים במקהנ''ר. המאגר נפרד ממאגר הנתונים הכללי של העמותה ונבנה במתכונת שסוכמה עם מקהנ''ר/ נפגעים. מתקיים שיתוף פעולה עם מקהנ''ר בעדכון וקליטת הנתונים. 

* מאגר הנתונים הממוחשב  ומערכת הדיוור ינוצלו ליצירת קשר מחודש עם אוכלוסיית המשפחות ולאיתור בני משפחות המעוניינים להשתלב בעמותה ובפעילותה. 

3.5  רשימות קשר, קשר לחברים וחשיפת פעילות העמותה באתרי אינטרנט ופייסבוק:

אתר חיל ההנדסה: האתר מופעל בהצלחה ומעודכן לעיתים קרובות על ידי איציק רביב. יש כניסות רבות לאתר בכל חודש והוא משמש כלי תקשורת מצוין עם החברים ופונים אחרים.

* אתרי פייסבוק:

^ אתר הפייסבוק של העמותה ומספרי אתרים נוספים של יחידות הנדסה שונות מקושרים לאתר החיילי ומקבלים עדכון שוטף, על ידי מנהל האתר במקביל לעדכונים באתר החיילי. מצב זה מרחיב את אוכלוסיית המעודכנים בכאלפיים נוספים.

^ לאחרונה הפעיל חיל ההנדסה אתר פייסבוק חיילי. זה צמצם במידה רבה את הפניות הרבות שהגיעו לאתר העמותה ועסקו בשאלות הגיוס לחיל ההנדסה.

* מאגר נתונים מרכזי: הופעל בהצלחה ומשמש אמצעי עיקרי ליצירת קשר קל ומהיר לכלל האוכלוסיות, לכל קבוצת אוכלוסיה ולכל חתך אוכלוסיה אליו יש צורך להגיע.

* תוכנת דיוור: העמותה רכשה והתקינה תוכנת דיוור מתקדמת שתאפשר פנייה ישירה לכל קבוצת אוכלוסיה ולכל מי שרשום במאגר הנתונים המרכזי (בתנאי שנתוני המיל שלו נרשמו במאגר). התוכנה מקלה מאוד את הקשר עם חברי העמותה, הפצועים ואוכלוסיות אחרות.

4. אירועים

4.1 מבצע ''צוק איתן''

* האירוע המרכזי של השנה היה מבצע ''צוק איתן'' בו נטלו יחידות החיל חלק חשוב ביותר. ששה חחים ומפקדים נפלו במבצע ועשרות נפצעו.

* העמותה סייעה לחיל באיסוף תרומות בהיקף כ- 60,000 ש''ח אשר נוצלו לקניית פריטים לצרכי החיילים והיחידות הלוחמות, על פי רשימה שהתקבלה ממקהנ''ר.

* נציגי העמותה השתתפו בהלוויות הנופלים והניחו זר העמותה.

4.2 מפגשי מג''דים ומפקדי יחידות לדורותיהם: כפי שפורט לעיל, התקיימו בחודשים מרס ומאי שני מפגשים בהם השתתפו כ- 120 מפקדים.

4.3 ערב הוקרה לפצועי החייל:

* בהמשך למסורת, התקיים גם בשנת 2014 אירוע הוקרה לפצועי החייל.

האירוע התקיים ב-18 בספטמבר בהשתתפות כ-300 משתתפים.

* מספר הפצועים ובני משפחותיהם גדל משמעותית לעומת שנים קודמות והם היוו כשליש מכלל המשתתפים.

* הודות למספר תרומות שהתקבלו על רקע מבצע ''צוק איתן'', היה לאירוע כסוי כספי מלא.

4.4 אירוע זיכרון לחללי חיל ההנדסה: התקיים ב- 9 בספטמבר 2014. העמותה ארחה באירוע את הגברת היידי רוטברג (תורמת מארה''ב) שהניחה יחד עם יו''ר העמותה את זר העמותה.

4.5 אירועי מקהנ''ר, צה''ל וגורמי ביטחון אחרים: נמשכו בהיקף הרגיל.

4.6 אירועים בתשלום באתר העמותה:

* כמפורט לעיל, התקיימו  במהלך השנה אירועים מסחריים בהיקף כספי (לעמותה) של כ- 23,000 ש''ח.

* ההכנסות שימשו להחזר חלק מההשקעות שביצע היזם באתר.

5. טיפול באנדרטאות והצבת כלים הנדסיים באתר החיילי

* אנדרטת הצליחה: בשנת 2014 נוסף לדוברה הקיימת באתר כלי תמסח. בוצע שילוט לתמסח הכולל אפשרות להורדת סרט מורשת על גדוד התמסחים 634.

* הצבת כלים הנדסיים באתר החיילי: נבחנת בשיתוף מקהנ''ר הצבת מספר כלים הנדסיים נוספים באתר.

6. מורשת

6.1 ספר מורשת חיל ההנדסה

* כתיבת ספר המורשת התעכבה ממספר סיבות. במהלך דצמבר 2014 עבד הצוות על הכנת טיוטה שנייה של הספר (מלל ללא תמונות) להערות העמותה. הכנת הטיוטה צפויה להסתיים בסוף הרבעון הראשון של 2015. הנהלת העמותה החליטה להפיץ את הטיוטה, לאחר השלמתה, להערות לבעלי תפקידי מג''ד ומפקדי יחידות לדורותיהם, על מנת להבטיח ככל האפשר את הכללת מירב החומרים הרלוונטיים בספר ולהקטין האפשרות לתקלות. ההעברה וקבלת ההערות ייעשו במדיה מגנטית.

* מבחינה תקציבית מכוסה עלות הספר כמעט במלואה (התקבלו ואושרו להעברה בעתיד תרומות בהיקף 145,000 ש''ח מול תקציב נדרש בגובה 150,000 ש''ח).

6.2 הקמת מרכז מורשת ממוחשב:  

* הוקם אתר מורשת הכוללת מחשבים ותכנת עריכה. המרכז נותן לעמותה יכולת עצמאית לאיסוף, אחסנה, עיבוד, עריכה והפצה של חומרי מורשת.

בשלב זה לא נקנו מצלמות ויכולת הצילום מבוססת על גורמים אזרחיים ומערך המולטימדיה של מקהנ''ר.

* הפעלת המרכז מבוצעת על ידי אנשי מילואים בתחום המולטימדיה וצוות מולטימדיה מקהנ''ר. הנהלת העמותה פועלת עם רמ''ח תחה''נ במקהנ''ר להכנת תכנית עבודה מסודרת.

* באתר נעשית קליטה של חומרי מורשת ממקורות שונים,רישום וקטלוג החומר לשימוש בעתיד. כמו כן יוצרו מספר סרטי מורשת קצרים.

* סרט מורשת על מבצע ''צוק איתן'': סרט ראשוני על המבצע הוצג באירוע ההוקרה החיילי. בכוונת ההנהלה להפיק בשיתוף עם מקהנ''ר סרט מורשת חיילי על המבצע. הנושא בתהליכי תאום עם מקהנ''ר. * תכנית רב שנתית

6.3 פרויקט סרטי מורשת על פצועי החייל: 

* ארגון הנכים הסכים לשריין תקציב בגובה 50,000 ש''ח להפקת 10 סרטי מורשת על פצועי החיל. העתקי הסרטים שיופקו יועברו לספריית הסרטים של הארגון.

* בשנת 2014 נבחרו מפיקים לביצוע הסרטים והופק סרט אחד אשר הוצג באירוע ההוקרה השנתי.

* איסוף חומרי מורשת:  גובשה, בשיתוף מקהנ''ר והמהנפי''ם, תוכנית לאיסוף חומרי מורשת מהיחידות הסדירות ויחידות המילואים של החייל.

העתקי החומרים יועברו לעמותה וישולבו בעבודת צוות מרכז המורשת.

בפועל, תהליך איסוף החומרים כמעט לא מתבצע. העמותה עושה מאמץ משותף עם מקהנ''ר למנות בכל יחידה מפקד שיהיה אחראי לקידום הנושא.

6.4 שביל מורשת:

* הנהלת העמותה אשרה, במסגרת תכנית העבודה השנתית, להיכנס לפרויקט ''שביל מורשת יחידות החיל''. לאורך שביל המורשת ייקבעו לוחות זיכרון של המלחמות ושל יחידות הסדיר והמילואים (ברמת גדוד ומעלה) על פי סדר הקמתן. בלוח יחידה יכללו נתונים עיקריים על היחידה, כולל שילוב במלחמות ופעילות מבצעית. בסוף השביל תוצבנה שתי אבנים האחת לציון פצועי החיל בכל הזמנים  והשנייה לציון הנופלים בכל הזמנים.

* תוכניות הביצוע של כל השביל היו בסוף שנת 2014  בתהליכי השלמה.

* בידי העמותה תקציב בהיקף כ- 300,000 ש''ח (תקציב בגובה 100,000 ש''ח ממשרד הביטחון וכ- 200,000 ש''ח מהתרומה מארה''ב) המאפשר כניסה לביצוע החלק הראשון של הפרויקט. הביצוע מתוכנן לשנת 2015.

* שילוב הקק''ל בהקמת שביל המורשת ושילובו בתוכניות הפיתוח הסביבתי של קק''ל: הנהלת העמותה נפגשה עם מספר גורמים בקק''ל ובהנחייתם הגישה בקשה  לוועדת הפרויקטים של קק''ל, להכלל בפרויקטים המקבלים סיוע בתהליך ההקמה. הנושא צפוי לעלות לדיון בשבועות הקרובים. בנוסף יצאה פנייה של יו''ר העמותה ליו''ר הקק''ל מר אפי שטנצלר לסייע בקבלת האישור המבוקש. בנוסף מתאמת העמותה עם קק''ל את הכללת האתר במפות מסלולי התיירות של הקק''ל.

7. אישורים, היתרים ותשלומי ארנונה

* בהתאם לחוק החדש, פטורה העמותה מתשלומי ארנונה למועצה המקומית.

הערה: בהתאם לחוק שהתקבל תתכן דרישת תשלומי ארנונה על הפעילות העסקית באתר.

* רישיון עסק: בידי העמותה רישיון עסק תקף עד אוקטובר 2015. בתכנון הוצאות העמותה יש לקחת בחשבון את עלות חידוש הרישיון (צפי: עד 10,000 ש''ח).

8. נושאי בינוי והשקעות לאחזקת האתר

* התקנת 500 מושבי פלסטיק בגוש המרכזי של האמפי נכנסה לתהליך ביצוע ותושלם בינואר 2015.

10. נושאים נוספים

* צמצום עלויות השמירה באתר: ההסכם שנחתם לאחרונה (נובמבר 2014) עם עובדי השמירה, יביא לעלייה של 20% בעלויות השמירה באתר. ההוצאות בסעיף זה תגענה בשנת 2015, במתכונת השמירה הקיימת, לכ- 330,000 ש''ח, למעלה ממחצית התקציב השוטף השנתי של העמותה. על מנת להתמודד עם המצב החדש נוקטת ההנהלה שתי פעולות:

^ הועברה פנייה למשרד הביטחון, להגדיל את התקציב השנתי ב- 60,000 ש''ח, על מנת לכסות את הפרש עלויות השמירה.

^ נבחנת האפשרות לשיפור מערך המצלמות, וצמצום שעות השמירה.

ההחלטה בנושא תלויה בתשובת משרד הביטחון.