דוח חצי שנתי ביצוע שנת עבודה 2014

 

תכנית העבודה 2014 - דו''ח ביצוע חצי שנתי

לאסיפה הכללית ומועצת העמותה

2 ביולי 2014

 

1. ישיבות הנהלה, מועצה ואסיפה כללית

1.1 אסיפה כללית: אסיפה שנתית של חברי העמותה וישיבת מועצת העמותה מתקיימת היום, ה- 2 ביולי 2014 לצורך אישור הדוחו''ת הכספיים לשנת 2013 והרכבי חברי מועצת העמותה בעלי התפקידים והנהלת העמותה.

1.2 בחירת יו''ר מועצה: אלברט בהר הודיע על סיום תפקידו בשל בעיית בריאות. חבר העמותה יגאל וולק הסכים למלא את התפקיד.  האסיפה הכללית מתבקשת לצרף את יגאל כחבר במועצת העמותה. מועצת העמותה תתבקש לבחור יו''ר מבין חבריה.

2. נושאים כספיים- תקציבים, הכנסות ותרומות 

2.1 תקציב משרד הביטחון לשנת 2014: תקציב העמותה המאושר לשנת 2014: 525,000 ש''ח (הוגדל ב- 50,000 לעומת השנה הקודמת). העמותה קיבלה לשנת 2014 תקציב נוסף בסך כ- 26,000 ש''ח כך שהתקציב הכולל ממשרד הביטחון לשנה זו: 551,000 ש''ח.

תמונת מצב תקציבית נכון ליום הישיבה תוצג על ידי גזבר העמותה.  

2.2 תקציב לפרויקט הדוברה: מתוך התקציב המיוחד בהיקף 150,000 ש''ח נותרו עוד כ- 37,000 ש''ח שניתן להשתמש בהם לקידום אנדרטת הדוברה.

2.3 בקשה לתקצוב שביל המורשת כפרויקט מיוחד:  העמותה פנתה  למשרד הביטחון בבקשה להשתתף בתקצוב הפרויקט. צוות של ועדת התקצוב ביקר באתר. החלטה: אישור תקציב ראשוני בהיקף 100,000 ש''ח לביצוע פיילוט של הפרויקט (4 אבנים ראשונות). משרד הביטחון מוכן לסייע בכספים נוספים בשנים הבאות, אך מדגיש שעיקר התקציב צריך להיות מגויס על ידי העמותה.

2.4 סיוע תקציבי מארגון הנכים: ארגון הנכים יסייע תקציבית במימון ביקור הפצועים בבהל''צ (אוטובוס מותאם לנכים ותקצוב אוטובוס נוסף), ישתתף  במימון אירוע ההוקרה השנתי והקציב 50,000 ש''ח להפקת 10 סרטי מורשת על פצועי החייל.

2.5 תקציב אירועים של מקהנ''ר ויחידות צה''ל וגורמי ביטחון אחרים: האירועים ימשכו במתכונת הקיימת. התקציב הצפוי ממשרד הביטחון –

כ- 50,000 ש''ח.

2.6 תרומות:

* מתוך תרומה בסך 50,000 ש''ח ממר שמואל שניצר עבור ביצוע החלק הראשון של ספר המורשת החיילי, התקבלו 30,000 ש''ח.  השלמת התרומה תבוצע בימים הקרובים.

* תרומה  מארה''ב: בהמשך לביקור בעמותה של תורמת מארה''ב, אשר הובאה על ידי מר יעקב רימר, סוכם על תרומה בגובה 25,000 דולר.

מר יעקב רימר נמצא בארה''ב ומטפל בהעברת הכסף לעמותה.

התרומה תושקע בשיפור תשתיות האמפי ובשלב השני של ספר המורשת.

* אפשרות לתרומה ממשפחת שרייר: חמישה מבני משפחת שרייר הגיעו לביקור באתר העמותה, בתאום עם יוסי סמירה. בסיכום הביקור נאמר על ידי האורחים שישמר הקשר עם העמותה. הכיוון המועדף: אישור תרומה רב שנתית. פגישה עם יוסי סמירה צפויה בימים הקרובים.

2.7 הכנסות מקיום אירועים מסחריים באתר העמותה:

* נחתם הסכם רב שנתי  (חמש שנים ואופציה לחמש שני נוספות) עם יזם, לביצוע אירועים מסחריים באתר. ההסכם קובע את חלוקת האחריות בין הגופים ומגדיר היקפי תשלומים על פי גודל האירוע. כל אירוע מאושר מראש, בכתב, על ידי העמותה. בישיבת הנהלת העמותה סוכם לאפשר ביצוע אירועים גם בשבתות.

* הכנסות בפועל: העמותה זכאית להכנסה בגובה 19,500 ש''ח, עבור האירועים שהתקיימו באתר עד היום.  

* הוגשה בקשה למועצת גזר,  לקבלת רישיון עסק לאתר העמותה. כחלק מהתהליך התקבלו, לאחר ביקורים באתר, הנחיות המשטרה, מערך החבלה, מכבי אש, יועצי בטיחות ונגישות לביצוע פעולות להכשרת האתר לייעודו. הרישיון שתקבל העמותה הנו תנאי בסיסי לכל אירוע באתר. בנוסף לו, יגיש היזם בקשה נפרדת לכל אירוע, המותאמת למאפייניו המיוחדים.

* ביצוע הפעולות הנדרשות: כל העבודות והפעולות הדרושות לאישור האתר בוצעו. יש צורך לקבל מספר אישורים (תקינות מערכות חשמל, מים, כיבוי אש וכדומה). היקף ההשקעה הכולל כ- 100,000 ש''ח.

* מחר יתקיים אישור בשטח עם יועץ הבטיחות והנגישות. 

* חלוקת העלויות:

היזם: לקח על עצמו עלויות בסך 50,439 ש''ח אשר יקוזזו מהכנסות העמותה מקיום האירועים (לאחר הורדת המע''מ, העלות שתקוזז תגיע ל- 42,745 ש''ח).

* תקציב נגישות אתרים של משרד הביטחון: העמותה פנתה למשרד הביטחון בבקשה לממן עבודות נגישות לנכים ומוגבלים אשר בוצעו באתר בהיקף 34,157 ש''ח. החלטת המשרד צפויה בשבועות הקרובים.

* המועצה המקומית: לקחה על עצמה תשלום בור ביטחון (אחד משניים).

* העמותה: יתרת ההשקעה (כולל מה שלא יכוסה על ידי משרד הביטחון) תעשה על ידי העמותה. יש כוונה לשריין לצורך זה חלק מכספי התרומה מארה''ב.

3. הגדלת מספר חברי העמותה, גביית דמי חבר, קשר לחברי העמותה, לפצועים ולמשפחות:

3.1 פעולות לשיפור הקשר עם יוצאי החיל:

* מאגר נתונים מרכזי: הופעל בהצלחה ומשמש אמצעי עיקרי ליצירת קשר קל ומהיר לכלל האוכלוסיות. הושלמה קליטה במאגר של מספר אוכלוסיות: חברי העמותה, רשימת הפצועים, משתתפי אירוע 40 למלחמת יום הכיפורים ואירועים אחרים של העמותה בשנים הקודמות. נקלטו כ- 2,500 שמות, מתוכם לכ- 900 יש מייל. ההנהלה נערכת לאיתור מיילים של האחרים בסיוע חברה חיצונית. השלמת התהליך תאפשר נגישות מרבית לכלל האוכלוסיות.

* תוכנת דיוור: העמותה רכשה והתקינה תוכנת דיוור מתקדמת המאפשרת פנייה ישירה לכל קבוצת אוכלוסיה ולכל מי שרשום במאגר הנתונים המרכזי (בתנאי שנתוני המייל שלו רשומים במאגר).

אתר חיל ההנדסה: האתר החדש מופעל בהצלחה ומעודכן לעיתים קרובות על ידי איציק רביב. האתר זוכה להיקף גדול של כניסות בחודש. לאחרונה החל איציק לשלב באתר סיפורי מורשת המתקבלים בעיקר מיוצאי החיל הנכנסים לאתר.

3.2 כנסי מגד''ים ומפקדי יחידות מכל הזמנים:

* נערכו שני מפגשים. השתתפו בסה''כ כ- 120 מג''דים ומפקדי יחידות.

* המטרה: יצירת קשר עם העמותה והנחת הבסיס לאיסוף וכתיבת המורשת ברמה הגדודית והיחידתית. 

* בהמשך לכנסים, מטפלים הנהלת העמותה ומקהנ''ר בהקמת צוותי עבודה גדודיים ויחידתיים לקידום נושאי המורשת היחידתית. בשלב ראשון מטופלות היחידות הסדירות.

3.3 הפעלת צוות הפצועים ושתוף פעולה עם ארגון הנכים:

* נמשך הקשר בין הנהלת העמותה לצוות הפצועים. הנושאים העיקריים המקודמים באמצעות הצוות: תכנית אירועים לפצועים, קשר עם הפצועים, הגדלת אוכלוסיית הפצועים שהצטרפו לעמותה, שיתוף פעולה עם ארגון הנכים.

* ארגון הנכים מסייע תקציבית לביקור פצועי החיל בבהל''צ, לאירוע ההוקרה השנתי לפצועים ובמימון סרטי מורשת על פצועי החיל (פירוט בהמשך).

3.4 קשר עם המשפחות

* מאגר נתונים של בני המשפחות: הוקם בשיתוף עם מדור נפגעים במקהנ''ר. המאגר נפרד ממאגר הנתונים הכללי של העמותה ונבנה במתכונת שסוכמה עם מקהנ''ר/ נפגעים. מתקיים שיתוף פעולה עם מקהנ''ר בעדכון וקליטת הנתונים.  

* הקמת מאגר הנתונים הממוחשב והפעלת  מערכת הדיוור החדשה ינוצלו ליצירת קשר מחודש עם אוכלוסיית המשפחות ולאיתור בני משפחות המעוניינים להשתלב בעמותה ובפעילותה. 

3.5 גביית דמי חבר: מתחילת שנת 2014 עד היום שולמו דמי חבר על ידי 153 חברים. יוסף פסי וצבי שושן מרכזים את הטיפול בנושא. מאגר הנתונים המרכזי ותכנת הדיוור ינוצלו להגדלת מספר המשלמים. 

4. אירועים

4.1 ערב הוקרה לפצועי החייל: האירוע יתקיים ב- 18 בספטמבר 2014.

האומן המרכזי – מיקי גבריאלוב.

4.2 ביקור בבית הספר להנדסה צבאית: יתקיים בסוף אוקטובר/ תחילת נובמבר. הנושא בשלבי תאום מול מפקדת בהל''צ. ארגון הנכים יסייע באוטובוס מותאם לנכים על כסאות גלגלים ובתקצוב אוטובוס נוסף.

4.3 אירועי מקהנ''ר, צה''ל וגורמי ביטחון אחרים: ימשכו בהיקף הרגיל.

4.4 אירועים בתשלום באתר העמותה: על פי הפירוט לעיל.

5. טיפול באנדרטאות והצבת כלים הנדסיים באתר החיילי

אנדרטת הדוברה:  הושלמה ופתוחה למבקרים. מתוכננות מספר השלמות: תרשים קרב של הצליחה, תמונות של אמצעי צליחה, תאורה ופיתוח סביבתי. ההנהלה תשתמש לצורך זה ביתרת תקציב הפרויקטים ממשרד הביטחון (כ- 37,000 ש''ח).   

* אנדרטת 601:  הנושא לא קודם מאחר ועד היום לא התקבלה החלטה על העברת האנדרטה. הנושא בטיפול מקהנ''ר, מהנ''פ מרכז ומגד 601.

* הצבת כלים הנדסיים באתר החיילי: בטיפול מסור של יוצאי גד' 634, הועבר לאתר, לאחר שיפוץ, כלי תמסח מלטרון. מתוכננת, בתאום עם מפקדת קהנ''ר, הצבת מספר כלים ואמצעים הנדסיים נוספים באתר.

6. מורשת

6.1 שנת 2014 הוכרזה על ידי הנהלת העמותה כשנת המורשת החיילית.

6.2 ספר מורשת חיל ההנדסה

* כתיבת ספר המורשת מתקדמת על פי התכנית. 

* טיוטה ראשונה (חלקית) של הספר נשלחה לכ- 20 מעירים. ההערות שהתקבלו הועברו לצוות הכותבים.

* טיוטה מתקדמת הכוללת תיקון ההערות וכיסוי נושאים שהיו חסרים בטיוטה הראשונה תושלם בעוד כשבועיים ותועבר להערות העמותה. 

* השלמת הספר והוצאתו לאור צפויה בסוף שנת 2014, או בתחילת 2015, מותנה בהשלמת התקציב.

* תקציב הספר: נדרש תקציב בסך 150,000 ש''ח.  50,000 ש''ח נתרמו על ידי מר שמואל שניצר (חלק הועבר וחלק יושלם בימים הקרובים). מתוכנן להקצות סכום דומה מהתרומה מארה''ב. בהמשך השנה נחפש מקור ליתרת הצורך התקציבי.   

6.3 הקמת מרכז מורשת ממוחשב:

* המטרה: בניית יכולת עצמאית לצילום, איסוף, אחסנה, עיבוד, עריכה והפצה של חומרי מורשת, בתאום עם פרויקטים אחרים בתחום המורשת.  

* מרכז קליטת, אחסנת ועריכת חומרי מורשת הוקם והופעל בסיוע איש מילואים (רני קציר). יכולת הצילום מתבססת בשלב זה על מקהנ''ר.

* הפעלת האתר נעשית על ידי צוות מולטימדיה מקהנ''ר, בהדרכת רני קציר. בשלב זה מתבצעת קליטת החומרים הקיימים בעמותה ובמקהנ''ר. בהמשך תבוצע קליטת חומרים שיגיעו מהיחידות.

* תכנית להכנת סרטי מורשת: בהכנה בשת''פ עם רמ''ח תחה''נ במקהנ''ר. התכנית מותאמת לפרקי ספר המורשת.

* הצגת חומרי מורשת באתר החיילי:  באתר החילי  יבנה קישור לחומרי מורשת שהושלמה הכנתם. זה יאפשר צפייה בהם מכל מחשב ביתי. 

6.4 פרויקט סרטי מורשת על פצועי החייל: 

* ארגון הנכים הסכים להעביר תקציב בגובה 50,000 ש''ח להפקת 10 סרטי מורשת על פצועי החיל. העתקי הסרטים שיופקו יועברו לספריית הסרטים של הארגון. הכוונה להשלים את כל הסרטים במהלך שנת 2014.

* נבחר צוות ביצוע. 

* הוכנה בתאום עם קצינת נפגעים מקהנ''ר רשימת הפצועים שישולבו בפרויקט.

* שני סרטים ראשונים יצאו לביצוע.

6.5 שביל מורשת:

* בסיוע יהודה יהב (אדריכל האנדרטאות העובד עם העמותה) ומהנדס מנחם רוזנבלט הוכנה תוכנית ראשונית, כולל הערכה תקציבית, לביצוע השביל. העלות הכוללת כ- 1.7 מיליון ש''ח בשלושה שלבי ביצוע.

* משרד הביטחון אישר תקציב ראשון בסך 100,000 ש''ח לביצוע פיילוט של הפרויקט.

* צוות הפרויקט (הנהלה מצומצמת , אדריכל יהודה יהב, מהנדס מנחם רוזנבלט) נפגש לתאום התכנון והביצוע של הפיילוט. הכוונה להקים 4 אבנים ראשונות של הפרויקט (פלוגות הנדסה בצבא הבריטי, הנדסה בהגנה ובמחתרות, חה''נ במלחמת העצמאות, גדוד 601).

* נבחנת עם מנהל המרחב של קק''ל האפשרות לשילובם בפרויקט.

7. נושאי בינוי והרחבת תשתיות האתר

* הגדלת שטחי החניות באתר: נושא החניות מהווה ''עקב אכילס'' של כל אירוע גדול באתר. מסמכי העמותה כוללים אישור מקרקעין לבניית חניות מדרום לכביש הקיים, לאחר העברה דרומה של כביש הגישה למשמר דוד.  בפגישה עם מהנדס המועצה הומלץ להגיש בקשה להיתר בניה לוועדה של המועצה האזורית. התקיים דיון עם מהנדס תנועה ומהנדס אזרחי לקידום הנושא. נקבל הצעה כספית להגשה. היזם מוכן לקחת על עצמו את עלות האישור, כחלק מהשקעתו באתר.

חיבור האתר לקו ביוב: אין צפי לביצוע בזמן הקרוב.

* תיקון כביש גישה לאתר: בוצע תיקון חלקי. מתקיים מעקב דרך מהנדס המועצה המקומית לגבי הבטחת חברת נתיבי ישראל (לשעבר מע''צ) להשלמת התיקון.